РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Благоевград

EnglishБългарски

 Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я
ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ БЛАГОЕВГРАД
flag bg


Всяко физическо и юридическо лице може да поиска административна услуга, която е от значение за признаване, упражняване или погасяване на права или задължения. Приемането на заявленията за услуги се извършва в Центъра за административно обслужване още...
  За платените услуги, Областна администрация Благоевград предоставя възможност и за картови плащания на POS терминал в Центъра за административно обслужване.

Законът за администрацията въвежда единен модел за организация на административните структури в изпълнителната власт, който е представен в Административния регистър.
Интегрираната информационна система на държавната администрация (ИИСДА) поддържа  за всички администрации следната информация: Администрацията и ръководство; Административни услуги; Обявления за конкурси  и  нормативна уредба. към ИИСДА

Държавна собственост

към ИИСДА Наименование на услугата Формуляр Процедура
1985 Съставяне на актове за публична държавна собственост на ведомства, министерства и други   word   pdf
1973 Съставяне на актове за частна държавна собственост на ведомства, министерства и др. за недвижими имоти в/извън регулационните планове на населените места   word   pdf
1970 Съставяне на актове за държавна собственост на парцели, включени в парцеларните планове на стопанските дворове   word   pdf
1978 Издаване на заверени копия от договори, заповеди и други документи от интерес на физическите и юридическите лица, от архив “Държавна собственост"   word   pdf
2388 Отразяване на промени в обстоятелствата върху издадени актове за държавна собственост   word   pdf
1963 Справки по регистри и книги за имоти – частна и публична държавна собственост   word   pdf
1972 Издаване на удостоверение за наличие или липса на акт за държавна собственост на имот   word   pdf
1983 Съставяне на акт за поправка на акт за държавна собственост   word pdf
1960 Издаване на Заповед за изземване на държавен имот, който се владее или държи без основание, който се ползва не по предназначение или нуждата от който е отпаднала   word   pdf

1979

Издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността   word   pdf
2529 Позволително за ползване на лечебни растения    
   Тарифа за таксите, които се събират по Закона за държавна собственост     pdf
   Декларация (чл.313 от Наказателния кодекс)   word  

Регионално развитие и териториално устройство

към ИИСДА  Наименование на услугата  Заявление  Процедура 
1961 Разрешаване изработването на устройствени планове, които обхващат територии, попадащи в повече от една община или предвиждат изграждане на обекти с регионално значение   word   pdf
1966 Издаване на заповед за разрешение или отказ за изменение на подробен устройствен план, който обхваща територии, попадащи в повече от една община или предвижда изграждане на обекти с регионално значение   word pdf
1967 Съгласуване на идейни инвестиционни проекти за обекти на техническата инфраструктура с обхват и значение за повече от една община   word   pdf
1981 Одобряване на технически и работни инвестиционни проекти за обекти на техническата инфраструктура с обхват и значение за повече от една община   word   pdf
1974 Издаване разрешение за строеж за обекти на техническата инфраструктура с обхват и значение за повече от една община   word   pdf
1968 Одобряване на инвестиционен проект – заснемане на извършен строеж и заснемане за узаконяване   word   pdf
1975 Издаване на заповед за одобряване на изменения в одобрен инвестиционен проект   word   pdf
2389 Разрешаване изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива  word   pdf
1984 Одобряване на частите на комплексния проект за инвестиционна инициатива и издаване на разрешение за строеж  word   pdf
1976 Презаверяване на разрешение за строеж  word   pdf
1980 Приемане на екзекутивна документация, отразяваща несъществените промени в одобрения инвестиционен проект   word   pdf
1969 Регистриране на технически паспорт на строеж   word   pdf
1962 Издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на строеж   word   pdf
2469 Издаване на Заповед за учредяване на еднократно право на преминаване/прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през имот - държавна собственост   word  
  Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на министерството на регионалното развитие и благоустройството и от областните управители (загл. изм. - ДВ, БР. 99 ОТ 2001 г.)     pdf

Забележка: За административни услуги 1972 и 1979 изискването за "актуалност" на скицата отпада за имоти в землищата на населените места с одобрени и влезли в сила кадастрални карти и кадастрални регистри.

Комплексни административни услуги

  Наименование на услугата Заявление_КАО Процедура  Формуляр 
К_ОА1.1  Съставяне на актове за публична държавна собственост на ведомства, министерства и други   word   pdf   word
К_ОА1.2 Съставяне на актове за частна държавна собственост на ведомства, министерства и др. за недвижими имоти в/извън регулационните планове на населените места   word   pdf   word
К_ОА1.3 Съставяне на актове за държавна собственост на парцели, включени в парцеларните планове на стопанските дворове   word   pdf   word

 

Други административни услуги

 

№ / ИИСДА Наименование на административната услуга
2 Предоставяне на достъп до обществена информация
3 Уточняване на разлики между издадено удостоверение за осигурителен доход (УП2) и данни за осигуреното лице от информационната система на НОИ
2134 Издавене на удостоверение за осигурителен доход (УП2)
2133 Издаване на удостоверение за трудов стаж (УП3)

 

 Съгласно чл. 14б, ал. 2, т. 6 от Наредбата за административното обслужване пощенските разходи за изпращане на индивидуалния административен акт от компетентния орган до заявителя са за сметка на заявителя.

Заявление за обезщетение във връзка с изграждането на АМ "Струма"  Формуляр на заявление
Декларация на собственици на имоти във обезщетение във връзка с изграждането на АМ "Струма" Формуляр на декларация

Административна процедура във връзка с получени предложения
Административна процедура във връзка с получени сигнали
Заявление за достъп до обществена информация