РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Благоевград

EnglishБългарски

logo adm

 За улеснение на гражданите в тази страница публикуваме най-често отправяните въпроси от потребителите на административни услуги.

 

Кои документи удостоверя областна администрация с Apostille?

Областна администрация удостоверява с Апостил само документи издадени от кметове и общински администрации.

 Може ли документ, издаден от община/кметство от друга административна област да бъде представен в Областна администрация Благоевград?

Да, Областна администрация Благоевград може да удостовери с Апостил документ, който е издаден от кмет/общинска администрация в Р. България.

 Каква такса се заплаща за удостоверяване на документ с Apostille и какъв е срокът за изпълнение?

За удостоверяване на един документ с Апостил се заплаща такса 5.00 лв.

Срок за изпълнение: срок: 8 работни часа, при обективни обстоятелства - до 2 работни дни.

 Каква такса се дължи за услуга "Издаване на удостоверение за наличие или липса на акт за държавна собственост"?

За издаване на удостоверение за наличие или липса на акт за държавна собственост се събират следните такси:
- За обикновена услуга в срок от 7 работни дни – 10 лв. за всеки имот;
- За бърза услуга в срок до 3 работни дни – 15 лв. за всеки имот.

Какви са начините за заплащане на такси във връзка с заявяване и предоставяне на административни услуги ?

Плащането може да се извърши:
- по посочената банкова сметка: Обединена българска банка, BIC (SWIFT): UBBSBGSF , IBAN BG71 UBBS 8888 3104 0676 01;
- в брой на касата в Центъра за административно обслужване;
- с картово плащане на POS терминал в Центъра за административно обслужване.

При заявяване на електронна административна услуга, плащането може да се извърши по електронен път през Единния модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги https://unifiedmodel.egov.bg/