РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Благоевград

EnglishБългарски

gerb s

Р Е П У Б Л И К А  Б Ъ Л Г А Р И Я
ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД

 

flag bg

 

 

С Хартата на клиента
        Ръководството и служителите на Областна администрация Благоевград декларираме  своята ангажираност към целта, да бъдем съвременна администрация, която да е в услуга на гражданите и бизнеса, залагаща на принципи и процеси, определящи европейските стандарти в административното обслужване. Стремежът ни е, Областна администрация да отговоря на повишаващите се изисквания към държавната администрация, като с ефективна и ефикасна работа предоставяме високо качество на административното обслужване.
Настоящата Харта на клиента цели да предостави информация за принципите, които са в основата на административното обслужване в Областна администрация Благоевград, правата на потребителите на услуги и процедурите за контрол от страна на клиентите  и защита на правата им.
Целите на Областна администрация Благоевград, по отношение на административното обслужване, са:

   • Повишаване качеството и ефикасността на работата по административното обслужване;
   • Повишаване на удовлетвореността на потребителите на услуги, отговорност и отчетност пред гражданите и бизнеса за качеството на административните услуги, чрез поддържане на съвременни методи за оценка;
   • Организиране и предоставяне на добро ниво на услуги и информация, относно видовете административни услуги, процедурите по заявяването, възможностите за контрол от страна на клиентите, каналите за достъп до информация;
   • Прозрачност в действията и решителност в борбата с корупционните практики.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА АДМИНИСТРАЦИЯТА
Областният управител на Област Благоевград, съгласно правомощията му,  е едноличен орган на изпълнителната власт в областта, който осъществява държавното управление по места и осигурява съответствие между националните и местните интереси при провеждане на регионалната политика. Ръководи и координира цялостната дейност на областната администрация, която според функциите и характера на дейността е структурирана в обща и специализирана администрация.
Общата администрация е организирана в дирекция "Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността". Тя осъществява прякото административно обслужване на физическите и юридически лица, осигурява организационната и техническа дейност в администрацията.
Специализираната администрация е организирана в дирекция "Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост". Подпомага и осигурява осъществяването на правомощията на областния управител в управлението на собствеността, в административния контрол и регионалното развитие.
Адрес и контакти на Областна администрация Благоевград:

   • пощенски код – 2700,  гр. Благоевград, площад „Георги Измирлиев” № 9;
   • Интернет страница на администрацията – www.bl.government.bg;
   • електронна поща, предназначена за въпроси относно административното обслужване - Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.;

• телефони за контакт:
- (073) 88 14 01 – централа;
- (073) 82 70 112 – телефон за консултации, свързани с административното обслужване.

СТАНДАРТИ НА АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
Областна администрация Благоевград  изпълнява общите и вътрешни стандарти за административно обслужване

    •  Вежливо, любезно и отзивчиво отношение към потребителите;
    •  Конфиденциалност при обработка на жалби и сигнали;
   •  Равнопоставеност на всички потребители и предоставяне на еднакъв достъп до услугите, независимо от социално положение, образование, пол, възраст, етническа принадлежност, религиозни убеждения;
   •  Предоставяне на ясна, разбираема, пълна и актуална информация на потребителите;
   •  Прозрачност на процесите в административното обслужване;
   •  Коректност относно спазването на сроковете за извършване на всяка административна услуга;
   • Достъпни начини и различни канали за информация и подаване на предложения, оплаквания и похвали;
  • Осигуряване на достъпна среда и предразполагаща обстановка, където потребителите да получат дължимото внимание при административното обслужване;
   • Безпристрастност, обективност и честност при извършване на административната услуга;
   • Предоставяне на компетентни консултации на клиентите по отношение на предоставяните услуги;
   • Решителност в противодействие на корупционни прояви и други неправомерни действия;
   •  Системност в оценяването на удовлетвореността на потребителите на административни услуги и предприемане необходимите действия за повишаването ѝ чрез подобряване на административното обслужване.
 Очакваме от Вас, като потребители на административни услуги, партньорски взаимоотношения:
   •  Да бъдете честни;
   •  Да уважавате служителите на Областна администрация Благоевград;
  •  Административното обслужване да се възприема като непрекъснат процес на подобрение, за чиито успех и двете страни са еднакво важни;
   •  Да предоставяте пълна и точна информация, необходима за извършването на исканата административна услуга.

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
Административното обслужване в Областна администрация Благоевград се извършва в Центъра за административно обслужване (ЦАО) на партера на сградата на администрацията – пл. „Георги Измирлиев” № 9.
Работното време на ЦАО е от 8.30 до 17.30 ч. без прекъсване.
Вие можете да подадете заявление за извършване на желаната от Вас административна услуга и да заявите начина, по който искате да получите отговора - по пощата или на ръка в  Центъра за административно обслужване. Ако Вие  посетите Центъра за административно обслужване, времето за чакане при получаване на информация или обработване на документи ще бъде по-малко от 15 мин.

Областна администрация предоставя комплексни административни услуги, съвместно с други администрации на територията на областта. При заявяване на комплексна административна услуга Вие може да подадете заявление във всяка администрация, участник в изпълнението ѝ. Исканията за комплексно административно обслужване и приложенията към тях могат да се подават в Центъра за обслужване на граждани, чрез лицензиран пощенски оператор или по факс.
Пълна и актуална информация за административното обслужване, административните услуги и комплексните административни услуги може да получите:

   • от Интернет страницата на Областна администрация;
   • в Центъра за административно обслужване на информационните табла и терминала;
   • от служителите в Центъра за административно обслужване.

При предоставянето на административните услуги, нашият стремеж е да спазваме нормативно регламентираните срокове за тяхното извършване и да Ви информираме своевременно за настъпили промени и обстоятелства.
В случай, когато интересите Ви попаднат извън компетентността на Областна администрация Благоевград, ще препратим вашия сигнал или предложение до съответния компетентен орган, за което ще Ви уведомим в 7-дневен срок.
Центърът за административно обслужване предоставя:

   • Пълна информация за предоставяните услуги от администрацията;
   • Формуляри за заявяване на услуги;
   • Нашите служители ще Ви помогнат да получите желаната информация относно административните услуги;
   • Информация за състоянието на заведени преписки;
   • Приема и завежда до областния управител предложения и сигнали от физически и юридически лица;

   • В Интерактивния информационен терминал на Центъра за административно обслужване може получите информация за администрацията – структура, кабинет, функции на областния управител, допълнителна информация за административните услуги;

   • В Центъра за административно обслужване може да изразите Вашата оценка за работата на администрацията в Книгата за мнения, предложения и сигнали или писмено през пощенската кутия;

Областна администрация Благоевград предоставя на клиентите си възможността за постоянен контрол върху изпълнението на преписки им през Интернет на http://online.bl.government.bg или на телефон (073) 82 70 11 на Центъра за административно обслужване.

ВАШАТА ОЦЕНКА Е КРИТЕРИЙ ЗА РАБОТАТА НИ
Мнението на гражданите и потребителите на услуги в Областна администрация Благоевград е изключително важно за нас и е база на оценката за качеството на административното обслужване. Вие може да изразите Вашето отношение, като по този начин участвате в процесите за подобряване на административното обслужване в администрацията ни.
Организация на работа със сигнали и предложения
В случаите, когато не сте удовлетворени от начина на обслужване или имате някакви оплаквания относно спазването на стандартите за административно обслужване поемаме ангажимента да регистрираме и оценим всяко Ваше предложение, оплакване или жалба във връзка с работата на Областна администрация Благоевград, както и сигнали, свързани с териториалните звена на министерствата и на други административни структури, които Вие може да внасяте:

   • В Деловодството на Областна администрация Благоевград;
   • По пощата на адрес 2700 Благоевград, пл. „Георги Измирлиев“ № 9
   • На имейл Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.;
   • Да впишете в Книгата за мнения, предложения и сигнали;
   • Ако имате породени съмнения за корупционни действия, сигнализирате незабавно Областния обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията или Комисията по превенция и противодействие на корупцията, като координатите им ще намерите на нашата Интернет страница;
   • Сигналите и предложенията, свързани с работата на териториалните структури на министерствата, се разглеждат от комисия, която ги приема, анализира и предлага на Областния управител да сезира компетентните органи.

Важно за потребителите е, да знаят, че анонимни сигнали и оплаквания не се разглеждат. При представени координати, ние ще разгледаме възможно най-бързо Вашия сигнал и ще Ви уведомим.
Ръководството и служителите са ангажирани с процеса на подобряване на административното обслужване, като се поддържа постоянна обратна връзка с потребителите на услуги, изпълнявайки вътрешни стандарти за проучване на удовлетвореността на клиентите. Резултатите се отчитат, анализират, докладват и предприемат съответни действия. Целта ни е да подобряваме качеството на работата си и да достигаме повишаващите се критерии на нашите клиенти.
Начини за допитване до потребителите
Потребителите могат да участват в процеса на оценка на административното обслужване чрез:

   • Анкетите, които ние представяме на Интернет страницата;
   • Попълвайки анкетна карта в Центъра за административно обслужване;
   • Изразявайки устно или писмено своята оценка.

Ние поемаме отговорност за работата на нашите служители по предоставяне на административните услуги и спазване на утвърдените стандарти за обслужване, както и за публикуване на анализите на оценките в нашата Интернет страница.
Настоящата Харта на клиента е отворена за изменения и допълнения, съобразно нормативните промени и изискванията на потребителите.

Настоящата Харта на клиента  влиза в сила от 15.05.2015 г., съгласно Заповед № ОА-РК-440 от 05.05.2015 г. г. на Областния управител на Област Благоевград и отменя Хартата на клиента утвърдена със Заповед № ОA-РК-674/02.11.2011 г.

logo adm