РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Благоевград

EnglishБългарски

Нормативни актове, наредби и вътрешни правила
Интегрираната информационна система на държавната администрация (ИИСДА) поддържа  за всички администрации следната информация: Администрацията и ръководство; Административни услуги; Обявления за конкурси  и  нормативна уредба за административните услуги.към ИИСДАНормативни актове, регламентиращи дейността на Областния управител и областната администрация и нормативни документи, определящи правата на клиентите на административни услуги:

 •     Конституция на Република България;
 •     Административнопроцесуален кодекс;
 •     Закон за администрацията ;
 •     Устройствен правилник на областните администрации ;
 •     Закон за административните нарушения и наказания ;
 •     Закон за държавната собственост;
 •     Правилник за прилагане на Закона за държавната собственост;
 •     Закон за достъп до обществена информация;
 •     Закон за защита на личните данни;
 •     Закон за защита от дискриминацията;
 •     Закон за защита на класифицираната информация;
 •     Закон за електронния документ и електронните удостоверителни услуги;
 •     Кодекс за поведение на служителите в държавната администрацията ;
 •    Закон за ограничаване на административното регулиране и административния контрол на стопанската дейност.
 •     Закон за отговорността на държавата и общините за вреди;
 •     Закон за електронното управление и наредбите към него;
 •     Закон за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица;
 •     Закон за обезщетяване на собственици на одържавени имоти;
 •     Закон за подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления;
 •     Закон за обществените поръчки;
 •     Закон за устройство на територията;
 •     Закон за общинската собственост;
 •     Закон за регионалното развитие;
 •     Закон за собствеността и ползването на земеделските земи;
 •     Правилник за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи;
 •     Закон за финансовото управление и контрол в публичния сектор;
 •     Изборен кодекс.

Наредби


1. Наредба за административното обслужване pdf
2. Наредба за прилагане на чл.4 от Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица  pdf
3. Наредба за провеждане конкурсите на държавните служители  pdf
4. Наредба № 2 от 15 март 2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси и леки автомобили pdf

 Вътрешни нормативни актове

 •     Вътрешни правила за етично поведение на служителите в Областна администрация - Благоевградpdf
 •     Вътрешни правила за организация и дейността на комисията за работа с предложения и сигнали на граждани, организации и омбудсманаpdf
 •     Вътрешни правила за организация на административното обслужване в Областна администрация Благоевградpdf
 •     Вътрешни правила за студентските стажове в Областна администрация Благоевградpdf