РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Благоевград

EnglishБългарски

Прозрачна администрация

lice kam horata

Всеки потребител на административна услуга, предоставяна от Областната администрация има възможност да изрази своето мнение, предложение, да подаде предложение, сигнал, жалба относно административното обслужване. Това може да направи по следните начини:

     1. По пощата на адрес: гр. Благоевград 2700, пл. „Георги Измирлиев” № 9;
     2. Лично, на същия адрес,  в центъра за административно обслужване;
     3. На интернет страницата на администрацията: www.blagoevgrad.government.bg;
     4. По електронна поща: Delovodstvo(at)bl.government.bg;
     5. По телефона: 0800 11 073 – "Горещ телефон"  (телефонът е безплатен за гражданите).

     По всички писмено подадени предложения, сигнали, молби, жалби Областната администрация се произнася в сроковете, регламентирани в Административно-процесуалния кодекс, Закона за администрацията, съобразно конкретния случай.
     Подадените до нашата администрация предложения, сигнали, жалби се обобщават и докладват ежемесечно на Главния секретар, като се правят и конкретни предложения на тяхна база. Резултатите от техния анализа се огласяват чрез различни канали.
     На анонимно подадени предложения, сигнали, жалби и др. Областна администрация Благоевград не може да отговори.

Антикорупция

СИГНАЛИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

corr

Телефон: 0800 11 073 – "Горещ телефон"
(телефонът е безплатен за гражданите)
Електронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Внасяне на сигнал: Комисия по превенция и противодействие на корупцията

 

Формуляр за внасяне на сигнал
Формуляр за внасяне на предложение
Процедура за регистрация, разглеждане и предприемане на действия по жалби и сигнали

Комисия  за работа с постъпили предложения и сигнали на граждани, организации и омбудсмана, свързани с дейността на териториалните звена на министерствата и на другите административни структури  

Във връзка с чл. 7а от Устройствения правилник на областните администрации, приет с Постановление на Министерски съвет № 111 от 26 април 2011 г. Областният управител на област Благоевград създаде Комисия за работа с постъпили предложения и сигнали на граждани, организации и омбудсмана, свързани с дейността на териториалните звена на министерствата и на другите административни структури, които осъществяват административно обслужване, както и с дейността на органи и организации, предоставящи обществени услуги. още ...

ОБЛАСТЕН ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА

СЪСТАВ
Председател: Бисер Михайлов - Областен управител на Област с административен център Благоевград
Зам. председател: Асим Адемов – Зам. областен управител на Областна администрация Благоевград
Секретар: Красимира Крумова-Иванова – старши експерт в Дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост”


Членове на съвета:
1. Директор на ОД на МВР – Благоевград
2. Директор на РЗКО - Благоевград
3. Окръжен прокурор в Окръжна прокуратура - Благоевград
4. Директор на Регионален инспекторат по образованието
5. Представител на Окръжен следствен отдел към Окръжна прокуратура – Благоевград
6. Председател на Окръжен съд – Благоевград
7. Председател на Общински съвет – Благоевград
8. Председател на Сдружението на Югозападните общини
9. Директор на Радио Благоевград
10. Представител на ЮЗУ „Неофит Рилски” Благоевград
11. Представител на Американски университет в България
12. Директор на БНТ Пирин
13. Директор на ТД на НАП
14. Директор на комисията по установяване на имущество, придобито от престъпна дейност – Благоевград
15. Началник Митница Благоевград
16. Председател на сдружение „БОАСО”

Регистри поддържани от администрацията

gerb bg bl

 Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД

 

flag bg

 

НАИМЕНОВАНИЕ НА РЕГИСТЪРА

ДОСТЪП

  Регистър на държавната собственост
 
с процедура
  Регистър на имотите - частна държавна собственост под управление на областния управител Вижте тук
  Регистър на имотите - публична държавна собственост под управление на областния управител Вижте тук

  Регистър на сключените договори за разпореждане по реда на  Закона за държавната собственост и ПП на ЗДС
 
с процедура

  Регистър на проектите, финансирани по Европейски програми
 
Вижте тук

  Регистър "Административен контрол"
 
заявление
 
  Областна транспортна схема
 
Вижте тук

  Регистър на язовирите на територията на област Благоевград   по общини
 
Вижте тук
  
  Регистър на Военните паметници
 
 към страницата
 
 Списък на общинските пътища в област Благоевград
 
 Вижте тук

Процедура за достъп до информация по ЗДОИ

Процедура
Справки по регистри и книги за имоти – частна и публична  държавна собственост
Дирекция: Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост
Правно основание: Чл. 77 от Закона за държавната собственост
Необходими документи:
1. Писмено заявление по образец;
2. Други документи в зависимост от вида на исканата справка, които обосновават правния интерес:
- съдебно удостоверение;
- документ за собственост;
- удостоверение за наследници;
- доказателства за наличие на правен интерес.  
Срок за изпълнение - 7 дни
Забележка:
Прилагат се документи в оригинал или заверени с мокър печат от институцията, която ги е издала.