РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Благоевград

EnglishБългарски

gerb bg bl

 Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД

 

flag bg

 

НАИМЕНОВАНИЕ НА РЕГИСТЪРА

ДОСТЪП

  Регистър на държавната собственост
 
с процедура
  Регистър на имотите - частна държавна собственост под управление на областния управител Вижте тук
  Регистър на имотите - публична държавна собственост под управление на областния управител Вижте тук

  Регистър на сключените договори за разпореждане по реда на  Закона за държавната собственост и ПП на ЗДС
 
с процедура

  Регистър на проектите, финансирани по Европейски програми
 
Вижте тук

  Регистър "Административен контрол"
 
заявление
 
  Областна транспортна схема
 
Вижте тук

  Регистър на язовирите на територията на област Благоевград   по общини
 
Вижте тук
  
  Регистър на Военните паметници
 
 към страницата
 
 Списък на общинските пътища в област Благоевград
 
 Вижте тук

Процедура за достъп до информация по ЗДОИ

Процедура
Справки по регистри и книги за имоти – частна и публична  държавна собственост
Дирекция: Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост
Правно основание: Чл. 77 от Закона за държавната собственост
Необходими документи:
1. Писмено заявление по образец;
2. Други документи в зависимост от вида на исканата справка, които обосновават правния интерес:
- съдебно удостоверение;
- документ за собственост;
- удостоверение за наследници;
- доказателства за наличие на правен интерес.  
Срок за изпълнение - 7 дни
Забележка:
Прилагат се документи в оригинал или заверени с мокър печат от институцията, която ги е издала.