РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Благоевград

EnglishБългарски

Регионалните съвети за развитие са органи за провеждане на държавната политика за регионално развитие в 6-те района от ниво 2 в страната. Съгласно законодателството за регионално развитие в състава на Регионалния съвет за развитие на Югозападен район участват представители на министерства, областните управители на петте области от Югозападен район – София, Софийска, Перник, Кюстендил и Благоевград, кметове на общини и членове на общинските съвети в района, както и представители на социално-икономически партньори и академичната общност. Една от основните функции на Регионалния съвет за развитие е да разглежда важни за района политики и да търси решения на актуални за развитието на района проблеми.
 
Към Регионалните съвети за развитие са създадени и съществуват Регионални координационни комитети, чиято цел е да осъществяват регионална координация при изпълнение на оперативните програми, съфинансирани от фондовете на Европейския съюз, на територията на съответния район. Председател на Регионалния координационен комитет на Югозападен район е председателят на Регионалния съвет за развитие на Югозападен район (в съответствие с ротацията на председателството между областните управители от района на всеки шест месеца), а негови членове са:
- представителите на Регионалния съвет за развитие на Югозападен район в Комитетите за наблюдение на Споразумението за партньорство и програмите, съфинансирани от фондовете на Европейския съюз.
- по един представител на управляващите органи на програмите, съфинансирани от фондовете на Европейския съюз, и на централното координационно звено в администрацията на Министерския съвет;
- областните управители на областите, включени в обхвата на Югозападен район.
Основна функция на Регионалния координационен комитет, съгласно Закона за регионално развитие, е да изготвя обобщени справки във връзка с изпълнението на програмите, съфинасирани от ЕС и да ги внася за разглеждане и обсъждане в Регионалния съвет за развитие. Целта на изготвяните обобщени справки е да подпомагат оценката на въздействието на програмите, съфинансирани от фондовете на Европейския съюз, върху развитието на района.

Протоколи, доклади и обявления за заседания

Заседание на РСР на ЮЗР на 21.01.2021 г. чрез видеоконферентна връзка- Протокол №1

Участие на областния управител в заседанието на Регионалния съвет за развитие в Правец
Заседание на РСР на ЮЗР на 26-27.01.2017 г. в Боровец
Съвместното заседание на Регионалния съвет за развитие (РСР) и Регионалния координационен комитет (РКК) на Югозападен район
Предстоящо заседание на Регионалния съвет за развитие на Югозападен район
Заседание на РСР на ЮЗР в гр. Разлог 8-9 септември 2016
Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Регионалния план за развитие на Югозападен район
Заседание на Регионалния съвет за развитие - 30 юни-1юли 2016 г.
Заседание на Регионалния съвет за развитие на ЮЗР 20-22.04.2016 г.
Заседание на Регионалния съвет за развитие на ЮЗР 25-26.02.2016 г.