РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Благоевград

EnglishБългарски

Търгове

Търг с тайно наддаване за отваване под наем на недвижим имот

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД            
На основание ЗДС и ППЗДСобявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – публична държавна собственост в управление на Областния управител на Област Благоевград, а именно:

№ по ред Местонахождение на имотите Начална тръжна цена без ДДС
/лева/
Описание на имотите Депозит /лева/ Дата на търга Час на търга
  Област Благоевград, Община Благоевград, град Благоевград, ул. „Свобода“ №1 872,00 Недвижими имоти – публична държавна собственост представляващи: девет броя помещения /стаи/ №204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 216 и 217, с обща площ от 436,00 кв. метра, представляващи част от самостоятелен обект с идентификатор 04279.621.34.1.10 по КККР на град Благоевград, с административен адрес: гр. Благоевград, ул. „Свобода“ №1, находящи се на втори етаж от масивна административна сграда, описани в Акт за публична държавна собственост №2160 от 20.10.2010 година. 200,00 16.04.2018г. 10.00

Горепосочените имоти, предмет на търга са предназначени за административна дейност.

Прочети още...

Заповед на областния управител за определяне на наемател за недвижими имоти - държавна собстевност гр. Петрич

Заповед на областния управител за определяне на наемател на следните недвижими имоти – частна държавна собственост: Първи етаж от двуетажна масивна сграда с площ от 128,00 кв. метра, с идентификатор 56126.602.3712.1, находящ се в град Петрич, ул. „Тома Митов“ №3 и пристройка, представляваща самостоятелен обект с площ от 64,00 кв. метра с идентификатор 56126.602.3712.2 по КККР на гр. Петрич, за които е съставен Акт за частна държавна собственост №2398 от 10.12.2012г., под наем за срок от 5 /пет/ години. Горепосочените имоти са с предназначение за административна дейност. виж тук

Търг с тайно наддаване за отваване под наем на недвижим имот

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД

На основание ЗДС и ППЗДСобявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – публична държавна собственост в управление на Областния управител на Област Благоевград, а именно:

Местонахождение на имотите Начална тръжна цена без ДДС /лева/ Описание на имотите Депозит /лева/ Дата на търга Час на търга
Област Благоевград, Община Благоевград, град Благоевград, ул. „Свобода“ №1 312,00 Самостоятелен обект с идентификатор: 04279.621.34.1.3, с площ 100.00 /сто/ кв.м., представляващ част от самостоятелен обект с идентификатор 04279.621.34.1 по КККР на град Благоевград, с административен адрес: гр. Благоевград, ул. „Свобода“ №1, находящ се на първи етаж от масивна административна сграда, описан в Акт за публична държавна собственост №2160 от 20.10.2010 година; 200,00 27.03.2018г. 10:00

Горепосоченият имот, предмет на търга е предназначен за административна дейност.

Прочети още...

Търгове Menu

Търгове Menu