Областна администрация Благоевград

ОБЯВЯВА: Конкурс за длъжността Инженер ВиК - ВиК експерт на Асоциация по ВиК

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 91 от Кодекса на труда, във връзка с чл. 49, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, Председателят на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград, със Заповед № ОА-АВиК-265/19.10.2021 г.

ОБЯВЯВА:

Конкурс за длъжността Инженер ВиК - ВиК експерт на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД - Благоевград, със седалище: гр. Благоевград, пл. „Георги Измирлиев“ № 9; брой работни места – 1, при следните условия:
І. Място и характер на работа, срок на трудовото правоотношение:
1. Място на работа - Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград, адрес: гр. Благоевград, пл. „Георги Измирлиев“ № 9 (сградата на Областна администрация Благоевград).


2. Характер на работа:(Длъжностна характеристика) следи за точното изпълнение на договора с ВиК оператора; следи за правилното стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията в обособената територия; изгражда и поддържа регистър на всички ВиК проекти на обособената територия, финансирани от фондове на Европейския съюз; участва или контролира изработването на регионалния генерален план на ВиК системите и съоръженията и генералния план на агломерации над 10 000 е. ж. на ВиК системите на обособена територия и на инвестиционните програми към тях; изпълнява и други задачи, посочени в Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация или възложени му от председателя на асоциацията.
3. Срок на трудовото правоотношение - безсрочно, със срок за изпитване 6 месеца в полза на работодателя, при 8 часов работен ден, 5 дни седмично.
ІІ. Начин на провеждане на конкурса – решаване на тест и събеседване с кандидатите.
ІІІ. Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността:
1. Образование - висше инженерно образование в направление водоснабдяване и канализация;
2. Професионален опит - не по-малко от 1 година професионален опит в областта на ВиК;
3. Да познават добре нормативните уредба в областта на ВиК сектора - Закон за водите, Закон за устройство на територията и подзаконовите актове към тях, нормативните актове в сферата на ВиК регулацията;
4.Компютърна грамотност: MS Office, Internet, Exсel, умение за работа със специализиран софтуер, база данни и регистри с информация относно ВиК системите и съоръженията;
5. Да притежават необходимите професионални и нравствени качества, умения за работа в екип.
ІV. Необходими документи за участие в конкурса:
1. Заявление за участие в конкурс (по образец);
2. Автобиография CV- европейски формат;
3. Копие от Диплома за завършено образование и допълнителна квалификация;
4. Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит или придобит ранг (трудова, осигурителна или служебна книжка).
5. Декларация по чл. 107а, ал. 1 от Кодекса на труда (по образец);
6. Декларация за съгласие за обработване на лични данни (по образец).
Всички документи и образци, свързани с конкурса се публикуват на интернет страницата на Областна администрация Благоевград (www.bl.government.bg), раздел „Асоциация по ВиК Благоевград“ и могат да се получават в Центъра за административно обслужване на гражданите в сградата на Областна администрация Благоевград, етаж Партер, всеки работен ден от 08.30 до 17.30 ч.
V. Място и срок на подаване на документите:
Документите за участие в конкурса се подават лично от кандидатите или от техни упълномощени представители до Асоциация по ВиК Благоевград, чрез деловодството на Областна администрация Благоевград, на адрес: гр. Благоевград, пл. „Георги Измирлиев“ № 9 в Центъра за административно обслужване на гражданите етаж Партер, в рамките на работния ден от 08.30 до 17.30 ч.
Срок: 1 (един) месец от публикуване на обявлението за конкурса в местния печат.
VІ. Всички съобщения във връзка с провеждането на конкурса ще се публикуват на интернет страницата на Областна администрация Благоевград, раздел „Асоциация по ВиК Благоевград“ и на информационното табло в Центъра за административно обслужване на гражданите в сградата на Областна администрация Благоевград, етаж Партер.
VІІ. Начин на провеждане на конкурса: Конкурсът ще се проведе от конкурсна комисия на три етапа. В рамките на първия етап комисията разглежда постъпилите заявления като преценява дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изискванията за заемане на длъжността. Комисията допуска до участие в конкурса единствено кандидатите, които напълно отговарят на изискванията, посочени в обявата. Във втория етап допуснатите кандидати решават тест за оценяване познаването на нормативната уредба, свързана с упражняване на длъжността. В рамките на третия етап комисията чрез събеседване оценява допуснатите кандидатите чрез поставяне на въпроси, свързани с: професионална компетентност и професионална мотивация за работа в асоциацията по ВиК, оценяване на комуникативна компетентност.

НИКОЛАЙ ШУШКОВ /П/ съгл. ЗЗЛД

Областен управител на Област Благоевград и
Председател на Асоциация
по ВиК на обособената територия,
обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград