Областна администрация Благоевград

Списъкът на имотите придобили характеристики на гора по смисъла на Закона за горите в ТП "ДГС Струмяни"

Съгласно разпоредбите на чл. 83 от Закона за горите предоставяме списък на имотите, придобили характеристиките на гора по смисъла на Закона за горите, установени при инвентаризацията на горските територии в района на ТП "Държавно горско стопанство Струмяни"

Списък на имотите