Република България
  • English (United Kingdom)
Начало Правомощия

Правомощия

Делегирани правомощия  към зам. областните управители

Правомощията и ресорите на Заместник областния управител 
съгл. Заповед ОА-РК-586 от 08.12.2014 г. на областния управител

І. Отговаря за провеждането на националната политика на регионално ниво в областта на следните ресори:

1. Социална политика и заетост;
2. Инвестиционни дейности;
3. Земеделие и храни;
4. Околна среда и води;
5. Култура и образование;
6. Държавна собственост;
7. Транспорт;

 ІІ. Правомощия съобразно определените ресори:

1. Подпомага провеждането на държавната политика в общините и координира връзката на Областния управител със следните общини: Гоце Делчев, Сатовча, Гърмен, Белица, Разлог, Якоруда, Банско, Хаджидимово.
2. Предлага проекти на стратегически приоритети, цели, решения, свързани с вземането на ръководни решения.
3. Информира областния управител за резултатите от обмена на информация с политическите кабинети на членовете на Министерски съвет и на другите областни управители за изпълнението на приетата от правителството политика.
4. Координира и осъществява връзките на областния управител с другите държавни органи и с обществеността.
 5.   Отговаря за изпълнението на правомощията на Областния управител по чл.7, т.21 от Устройствения правилник на областните администрации в ГКПП - Илинден и ГКПП – Станке Лисичково.
 6. Участва като заместник на Областния управител и отговаря за дейността на следните областни съвети и комисии:
- Областен съвет за развитие;
- Обществен съвет за противодействие на корупцията;
- Областен съвет по етническите и интеграционните въпроси;
- Областен съвет за тристранно сътрудничество по въпросите на трудовите и непосредствено свързаните с тях отношения;
- РКС по охрана на горите, дивеча и рибата;
- Комисия по заетостта; 
- Областен съвет по сигурността;
- Щаб за изпълнение на областния план за защита при бедствия и за взаимодействие с националния щаб;
-  Комисия за разглеждане на предложения за промени в републиканската и областната транспортни схеми.

Правомощията и ресорите на Заместник областния управител 
съгл. Заповед ОА-РК-585 от 05.12.2014 г. на областния управител

І. Отговаря за провеждането на националната политика на регионално ниво в областта на следните ресори:
1. Икономика;
2. Енергетика;
3. Туризъм;
4. Информационни технологии и съобщения;
5. Здравеопазване;
6. Младежки дейности и спорт;
7. Регионално развитие.
ІІ. Правомощия съобразно определените ресори:
1. Подпомага провеждането на държавната политика в общините и координира връзката на Областния управител със следните общини: Благоевград, Симитли, Кресна, Струмяни, Сандански, Петрич.
2. Предлага проекти на стратегически приоритети, цели, решения, свързани с вземането на ръководни решения.
3. Информира Областния управител за резултатите от обмена на информация с политическите кабинети на членовете на Министерски съвет и на другите областни управители за изпълнението на приетата от правителството политика.
4. Координира и осъществява връзките на Областния управител с другите държавни органи и с обществеността.
5. Отговаря за изпълнението на правомощията на Областния управител по чл.7, т.21 от Устройствения правилник на областните администрации в ГКПП - Кулата и ГКПП - Златарево.
6. Осъществява правата и задълженията на Областния управител по ЗОСОИ;
7. Участва като заместник на Областния управител и отговаря за дейността на следните областни съвети и комисии:
• Областен съвет за енергийно и устойчиво развитие;
• Епизоотична комисия;
• Областна комисия „Военни паметници“;
• Областна комисия по безопасност на движението по пътищата на територията на област Благоевград;
• Обществен съвет към Областния управител на Област Благоевград;
8.   Председателства комисията за работа с постъпили предложения и сигнали на граждани;