Република България
 • English (United Kingdom)
Начало Нормативни документи Нормативни актове

Нормативни актове, наредби и вътрешни правила

Интегрираната информационна система на държавната администрация (ИИСДА) поддържа  за всички администрации следната информация: Администрацията и ръководство; Административни услуги; Обявления за конкурси  и  нормативна уредба за административните услугикъм ИИСДА
 
Нормативни актове, регламентиращи дейността на Областния управител и областната администрация и нормативни документи, определящи правата на клиентите на административни услуги: 
 • Конституция на Република България;
 • Административнопроцесуален кодекс;
 • Закон за администрацията  ;
 • Устройствен правилник на областните администрации  ;
 • Закон за административните нарушения и наказания ;
 • Закон за държавната собственост  ;
 • Правилник за прилагане на Закона за държавната собственост  ;
 • Закон за достъп до обществена информация ;
 • Закон за защита на личните данни  ;
 • Закон за защита от дискриминацията ;
 • Закон за защита на класифицираната информация;
 • Закон за електронния документ и електронния подпис;
 • Кодекс за поведение на служителите в държавната администрацията ;
 • Закон за ограничаване на административното регулиране и административния контрол на стопанската дейност.
 • Закон за отговорността на държавата и общините за вреди  ;
 • Закон за електронното управление и наредбите към него;
 • Закон за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица  ;
 • Закон за обезщетяване на собственици на одържавени имоти  ;
 • Закон за подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления;
 • Закон за обществените поръчки ;
 • Закон за устройство на територията;
 • Закон за общинската собственост;
 • Закон за регионалното развитие  ;
 • Закон за собствеността и ползването на земеделските земи;
 • Правилник за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи; 
 • Закон за финансовото управление и контрол в публичния сектор;
 • Изборен кодекс 
Наредби

1. Наредба за административното обслужване 
2. Наредба за прилагане на чл.4 от Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица  
3. Наредба за провеждане конкурсите на държавните служители  
4. Наредба № 2 от 15 март 2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси и леки автомобили 

Вътрешни нормативни актове 
 • Вътрешни правила за етично поведение на служителите в Областна администрация - Благоевград
 • Вътрешни правила за организация и дейността на комисията за работа с предложения и сигнали на граждани, организации и омбудсмана
 • Вътрешни правила за организация на административното обслужване в Областна администрация Благоевград
 • Вътрешни правила за студентските стажове в Областна администрация Благоевград