Република България
  • English (United Kingdom)
Начало Стратегии и планове Стратегии Последваща оценка на Областната стратегия за развитие 2007-2013

Последваща оценка на Областната стратегия за развитие 2007-2013

Последващата оценка на ОСР предоставя независимо мнение относно вътрешната и външна съгласуваност на документа, реалистичността на поставените цели спрямо постиганите резултати, оценка доколко са подбрани подходящите приоритети за изпълнението на плана и адекватността на предприетите действия за реализацията им, препоръки за адаптиране и модифициране на ОСР на базата на направения анализ, с оглед подобряването на качеството на документа и на целия процес по програмиране, на ефективността, въздействието, устойчивостта на резултатите от провежданите дейности, както и улесняване на процеса на вземане на решения, свързани с актуализацията на Областната стратегия за развитие за следващия планов период.
Виж документа

Окончателен доклад за изпълнение на ОБЛАСТНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ 2007-2013 Г.