РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Благоевград

EnglishБългарски

 • 1 Празник по отбелязване на Европейската година на културното наследство – 2018
 • 2 Завърши изпълнение на проект по Програма ИНТЕРРЕГ ИПП България-Македония с пресконференция и откриване на реновираната сграда на администрацията
 • 3 Първо място сред областните администрации в престижната класация на Програма „Достъп до информация“
 • 4 Завърши въвеждането на Европейски модел „Обща рамка за оценка“ – CAF
 • 5 Областният управител на област Благоевград проведе работна среща с кметовете
 • 6 Първо заседание на Областния съвет за намаляване на риска от бедствия
 • 7 Втори етап от въвеждането на Европейския модел Обща рамка за оценка – CAF
 • 8 Областният управител проведе заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК

CAF Effective Usser Bulgaria 2018

01au02ds03an04si05ld06py

pos

 • Достъп до обществена информация

  Достъпът до обществена информация е регламентиран в Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) и предоставяне на информация за повторно използванеСъгласно чл. 41 от Конституцията на Република България, всеки има право да търси, получава и разпространява информация, като осъществяването на това право не може да бъде насочено срещу правата и доброто име на другите граждани...

  Продължение...
 • Доволни ли сте от предоставената Ви информация в Центъра за административно обслужване и/или на интернет страницата на Областна администрация Благоевград?

  Участвайте в настоящата анкета, чиято цел е да се определи оценката на гражданите за качеството на обслужване, начинът на получаване на информация, времето за обслужване в ЦАО, възприемането на поведението на служителите.

  Продължение...
 • Защита на личните данни

  Ръководството на Областна администрация Благоевград се ангажира да спазва Общия регламент за защита на данните (Регламент (ЕС) 2016/679), прилагайки Политика за защита на личните данни. Ръководството гарантира необходимата степен на конфиденциалност, цялостност и достъпност до информационните активи, осигуряващи процесите на събиране и обработване на личните данни във връзка с дейностите по обработване.
  Продължение...
 • 1
 • 2
 • 3
img 1

Втори етап - Европейския модел Обща рамка за оценка – CAF Научи повече

img 2

Нов модел за управление на качеството - CAF Научи повече

img 3

„Най-прозрачна областна администрация“ за 2015 г. Научи повече

 

Награди

prozrachna oa

1 transparent2015

plaket2014

Областна администрация Благоевград

Нормативни актове

Нормативни актове, наредби и вътрешни правила
Интегрираната информационна система на държавната администрация (ИИСДА) поддържа  за всички администрации следната информация: Администрацията и ръководство; Административни услуги; Обявления за конкурси  и  нормативна уредба за административните услуги.към ИИСДАНормативни актове, регламентиращи дейността на Областния управител и областната администрация и нормативни документи, определящи правата на клиентите на административни услуги:

 •     Конституция на Република България;
 •     Административнопроцесуален кодекс;
 •     Закон за администрацията pdf ;
 •     Устройствен правилник на областните администрации pdf ;
 •     Закон за административните нарушения и наказания ;
 •     Закон за държавната собственост  pdf;
 •     Правилник за прилагане на Закона за държавната собственост pdf ;
 •     Закон за достъп до обществена информация pdf;
 •     Закон за защита на личните данни pdf ;
 •     Закон за защита от дискриминацията pdf;
 •     Закон за защита на класифицираната информация;
 •     Закон за електронния документ и електронния подпис;
 •     Кодекс за поведение на служителите в държавната администрацията ;
 •    Закон за ограничаване на административното регулиране и административния контрол на стопанската дейност.
 •     Закон за отговорността на държавата и общините за вреди pdf ;
 •     Закон за електронното управление и наредбите към него;
 •     Закон за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица pdf ;
 •     Закон за обезщетяване на собственици на одържавени имоти pdf ;
 •     Закон за подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления;
 •     Закон за обществените поръчки pdf;
 •     Закон за устройство на територията;
 •     Закон за общинската собственост;
 •     Закон за регионалното развитие pdf ;
 •     Закон за собствеността и ползването на земеделските земи;
 •     Правилник за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи;
 •     Закон за финансовото управление и контрол в публичния сектор;
 •     Изборен кодекс pdf

Наредби


1. Наредба за административното обслужване pdf
2. Наредба за прилагане на чл.4 от Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица  pdf
3. Наредба за провеждане конкурсите на държавните служители  pdf
4. Наредба № 2 от 15 март 2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси и леки автомобили
Вътрешни нормативни актовеpdf

 •     Вътрешни правила за етично поведение на служителите в Областна администрация - Благоевградpdf
 •     Вътрешни правила за организация и дейността на комисията за работа с предложения и сигнали на граждани, организации и омбудсманаpdf
 •     Вътрешни правила за организация на административното обслужване в Областна администрация Благоевградpdf
 •     Вътрешни правила за студентските стажове в Областна администрация Благоевградpdf

Home Menu