Република България
  • English (United Kingdom)
Начало Доклади и отчети
Доклади и отчети


Отчет по дейност "Държавна собственост"

Справка дейност „Държавна собственост“
за периода 01.01.2011 – 21.06.2011
В областта на управление и стопанисване на държавната собственост са извършени следните дейности:
За периода от 01.01.2011 година до 21.06.2011 година са издадени 41 акта за държавна собственост , в т.ч. 4 броя актове за публична държавна собственост.
Издадени удостоверения за наличие или липса на акт за държавна собственост (обстоятелствена проверка) - 611 броя.
Издадени удостоверения за наличие или липса на реституционни претенции- 17 броя.
Изготвени са 12 заповеди за отписване на имоти от актовите книги за държавна собственост.
Издадени заповеди за продажба на имоти - частна държавна собственост, след приключени процедури по реда на ЗДС и ППЗДС - 3 броя.
Издадени заповеди за изземване по реда на чл. 80 от ЗДС - 4 броя.
Издадени заповеди за отдаване под наем на имоти държавна собственост – 3 броя.
 

Доклад за проучване на удовлетвореността на гражданите от административното обслужване 2012 г.

В изпълнение на Наредбата за административното обслужване, Вътрешните правила за организация на административното обслужване и внедрената Система за качество и информационна сигурност в Областна администрация Благоевград, периодично се провежда проучване на удовлетвореността на гражданите от административното обслужване в администрацията. През първото полугодие на 2012 г. проучването е извършено на база анкетно проучване в Центъра за административно обслужване в администрацията, извършен е енализ на резултатите и на 30.05.2012 г. е утвърден Доклад  от проучването .
 

Доклад междинна оценка на Областна стратегия за развитие 2005-2015

Доклад междинна оценка на Областна стратегия за развитие на област с административен  център Благоевград  2005–2015 г.
Докладът е изготвен в изпълнение на Договор № 26/01.12.2010 г. между Областна администрация на Област Благоевград и НЦТР ЕАД за „Изготвяне на междинна оценка (МО) на Областната стратегия за развитие (ОСР) на област с административен център Благоевград  „2005-2015 г.”
Целта на междинната оценка е да подпомогне цялостното управление на ОСР, нейното актуализиране и ако е необходимо – нейното преориентиране, а също и осигуряване на информация за подобряване на изпълнението на стратегията и в частност - подобряване на координацията.
Доклад междинна оценка  930 кБ
 


Страница 7 от 10