Република България
  • English (United Kingdom)
Начало Обяви
Обяви

Заповед на областния управител за определяне на спечелил търг за отдаване под наем на имот държавна собственост

 Заповед на областния управител за определяне на спечелил търг за отдаване под наем  на недвижим имот - публична държавна собственост с административен адрес Благоевград, ул. "Свобода" №1.
Заповед ОА-ДС-110/12.04.2018 г.
 

Списъкът на имотите придобили характеристики на гора по смисъла на Закона за горите - община Банско

 Съгласно разпоредбите на чл. 83 от Закона за горите, Изпълнителната агенция по горите към Министерството на земеделието и храните обявява Списък на имотите по чл. 83 от Закона за горите, за които при инвентаризацията на ТП на Държавно горско стопанство "Места" е установено, че земеделските територии са придобили характеристика на гора по смисъла на Закона за горите. Списъкът на имотите е представен от "Айко-1991НТ-Трайков и Сие" СД, София.
Списък
 

Търг с тайно наддаване за отваване под наем на недвижим имот

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД            
На основание ЗДС и ППЗДСобявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – публична държавна собственост в управление на Областния управител на Област Благоевград, а именно:
 
№ по ред
Местонахождение на имотите
Начална тръжна цена без ДДС
/лева/
Описание на имотите
Депозит /лева/
Дата на търга
Час на търга
 
Област Благоевград, Община Благоевград, град Благоевград, ул. „Свобода“ №1
872,00
Недвижими имоти – публична държавна собственост представляващи: девет броя помещения /стаи/ №204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 216 и 217, с обща площ от 436,00 кв. метра, представляващи част от самостоятелен обект с идентификатор 04279.621.34.1.10 по КККР на град Благоевград, с административен адрес: гр. Благоевград, ул. „Свобода“ №1, находящи се на втори етаж от масивна административна сграда, описани в Акт за публична държавна собственост №2160 от 20.10.2010 година.
 
200,00
16.04.2018г.
10.00
           
Горепосочените имоти, предмет на търга са предназначени за административна дейност. 
Продължение...
 

Извлечение от протокол във връзка с проведен конкурс за длъжността "младши експерт"

 Извлечение от протокол във връзка с проведен конкурс за длъжността  "младши експерт" в дирекция АКРРДС.
Виж тук
 

Заповед на областния управител за определяне на наемател за недвижими имоти - държавна собстевност гр. Петрич

 Заповед на областния управител за определяне на наемател на следните недвижими имоти – частна държавна собственост: Първи етаж от двуетажна масивна сграда с площ от 128,00 кв. метра, с идентификатор 56126.602.3712.1, находящ се в град Петрич, ул. „Тома Митов“ №3 и пристройка, представляваща самостоятелен обект с площ от 64,00 кв. метра с идентификатор 56126.602.3712.2 по КККР на гр. Петрич, за които е съставен Акт за частна държавна собственост №2398 от 10.12.2012г., под наем за срок от 5 /пет/ години. Горепосочените имоти са с предназначение за административна дейност. виж тук
 

Търг с тайно наддаване за отваване под наем на недвижим имот

  
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД
На основание ЗДС и ППЗДСобявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – публична държавна собственост в управление на Областния управител на Област Благоевград, а именно:
№ по ред
Местонахождение на имотите
Начална тръжна цена без ДДС
/лева/
Описание на имотите
Депозит /лева/
Дата на търга
Час на търга
 
Област Благоевград, Община Благоевград, град Благоевград, ул. „Свобода“ №1
312,00
Самостоятелен обект с идентификатор: 04279.621.34.1.3, с площ 100.00 /сто/ кв.м., представляващ част от самостоятелен обект с идентификатор 04279.621.34.1 по КККР на град Благоевград, с административен адрес: гр. Благоевград, ул. „Свобода“ №1, находящ се на първи етаж от масивна административна сграда, описан в Акт за публична държавна собственост №2160 от 20.10.2010 година;
200,00
27.03.2018г.
10.00
           
Горепосоченият имот, предмет на търга е предназначен за административна дейност.
 
Закупуване на тръжна документация – всеки работен ден от 26.02.2018 год. до 26.03.2018 год., включително в деловодството на Областна администрация Благоевград, гр. Благоевград, пл. „Г. Измирлиев“ №9, партер от 08.30 часа до 17.30 часа. Цена на тръжната документация – 40 /четиридесет/ лева с ДДС, вносима по сметка на Областна администрация Благоевград в БАНКА „СИБАНК” АД РК – Благоевград, BIC : BG85 BUIB 7837 3104 0676 01 или на място в деловодството на Областна администрация Благоевград, гр. Благоевград, пл. „Г. Измирлиев“ №9, партер, с картово плащане на POS терминал.
Продължение...
 

Допуснати и недопуснати кандидати в конкурса за младши експерт в дирекция АКРРДС

 Протокол № 1 от 15.02.2018 г. за допуснати и недопуснати кандидати в конкурса за младши експерт, дирекция "Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост" в Областна администрация Благоевград виж тук
 

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД
На основание ЗДС и ППЗДС обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – частна държавна собственост в управление на Областния управител на Област Благоевград, а именно:
Местонахождение на имота Начална тръжна цена без ДДС (лв) Описание на имота Депозит
(лв)
Дата
на търга
час на
търга
Област Благоевград, Община Благоевград, град Благоевград, ул. „Иван Михайлов“ №49 226,56
Помещение /стая/ №322 с полезна площ от 16,00 кв. метра, представляващо част от имот с идентификатор 04279.609.39.1.28 и помещение /стая/ №324 с полезна площ от 16,00 кв. метра, представляващо част от имот с идентификатор 04279.609.39.1.28, разположени на четвърти етаж от шестетажна жилищна сграда – масивна конструкция намираща се в: гр. Благоевград, ул. „Иван Михайлов“ №49 – първа категория, първа зона, описани в Акт за частна държавна собственост №2145 от 16.06.2010 година.
200,00 19.03.2018 г. 10:00
Горепосочените имоти, предмет на търга са предназначени за административна дейност.
Продължение...
 

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД
На основание ЗДС и ППЗДС обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – частна държавна собственост в управление на Областния управител на Област Благоевград, а именно:
Местонахождение на имота Начална тръжна цена без ДДС (лв) Описание на имота Депозит
(лв)
Дата
на търга
час на
търга
Област Благоевград, Община Благоевград, град Благоевград, ул. „Иван Михайлов“ №49 75,52
Помещение /стая/ №323 с полезна площ от 16,00 кв. метра, представляващо част от имот с идентификатор 04279.609.39.1.28 разположено на четвърти етаж от шестетажна жилищна сграда – масивна конструкция намираща се в: гр. Благоевград, ул. „Иван Михайлов“ №49 – първа категория, първа зона, описано в Акт за частна държавна собственост №2145 от 16.06.2010 година.
200,00 20.03.2018 г. 10:00
Горепосоченият имот, предмет на търга е предназначен за административна дейност.
 
Продължение...
 

Обявява конкурс за младши експерт в дирекция АКРРДС

 Областният управител обявява конкурс за длъжносттта младши експерт в дирекция "Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост" към Областна администрация Благоевград.
Обявление виж тук
 


Страница 2 от 3