Република България
  • English (United Kingdom)
Начало Кариери
Обявление за конкурси за служители

Обява за конкурс за главен експерт, дирекция АКРРДС

ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ НА ОБЛАСТ С АДМИНИСТРАТИВЕН ЦЕНТЪР БЛАГОЕВГРАД

На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията и във връзка с чл. 10а, ал. 1 от Закона за държавния служител и чл. 3, ал. 1 и чл. 13, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители

ОБЯВЯВАМ КОНКУРС :
І. За длъжността:
Главен експерт в Дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост” към Областна администрация Благоевград.
Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:
1.Кандидатите трябва да отговарят на условията по чл. 7, ал. 1 и 2 от ЗДСл.
2. Минимални изисквания за заемане на длъжността:
- Образование – Висше;
- Образователно – квалификационна степен - бакалавър;
- Минимален ранг – ІV младши;
- Минимален професионален опит – две години.
С предимство са кандидати хидроинженери, завършили по следните специалности: "Хидромелиоративно строителство" (ХМС), Хидротехническо строителство" (ХТС) и "Водоснабдяване и канализация" (ВиК).
Продължение...
 

Заповед за прекратяване на конкурса за главен експерт в дирекция АКРРДС

Със Заповед № ОА-ЧР-178/02.07.2018г. областният управител прекратява обявения конкурс за назначаване на държавен служител на длъжност  „Главен експерт“ в Дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост” към Областна администрация Благоевград, поради недопускане до интервю на нито един от явилите се кандидати за длъжността и приключване на конкурсната процедура без класиране. 
Заповед № ОА-ЧР-178/02.07.2018г. 
 

Протокол № 2 от проведения конкурс за "главен експерт" в дирекция АКРРДС

 Протокол на комисията, назначена със Заповед ОА-ЧР-178/19.07.2018 г. във връзка с провеждане на конкурс за "главен експерт", дирекция "Административен контрол, регионално развитие и управление на собствеността", за резултатите от проведения тест за конкурсната длъжност.

Протокол №2/02.08.2018 г. 
 
 

Протокол за допуснати и недопуснати кандидати в конкурса за гл. експерт

Протокол № 1 от 23.07.2018 г. за допуснати и недопуснати кандидати в конкурса за длъжността главен експерт, дирекция Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост към Областна администрация Благоевград.
сканиран Протокол №1/23.07.2018 г. 
 

Обява за конкурс - Главен експерт в Дирекция АКРРДС

 ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ НА ОБЛАСТ С АДМИНИСТРАТИВЕН ЦЕНТЪР БЛАГОЕВГРАД
 
На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията и във връзка с чл. 10а, ал. 1 от Закона за държавния служител и чл. 3, ал. 1 и чл. 13, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители
 
О Б Я В Я В А М      К О Н К У Р С :
 
І. За длъжността:
 Главен експерт в Дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост” към Областна администрация Благоевград.
Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:
1.Кандидатите трябва да отговарят на условията по чл. 7, ал. 1 и 2 от ЗДСл.
2. Минимални изисквания за заемане на длъжността:
- Образование – Висше;
- Образователно – квалификационна степен - бакалавър;
- Минимален ранг – ІV младши;
- Минимален професионален опит – две години.
С предимство са кандидати хидроинженери, завършили по следните специалности: "Хидромелиоративно строителство" (ХМС), Хидротехническо строителство" (ХТС) и "Водоснабдяване и канализация" (ВиК).
           ІІ. Минимален и максимален размер на основната месечна заплата, определена за длъжността, съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация / Приложение № 1 към чл. 3, т. 2/ от 510 лв. до 1200 лв.
 
Продължение...
 

Извлечение от протокол във връзка с проведен конкурс за длъжността "младши експерт"

 Извлечение от протокол във връзка с проведен конкурс за длъжността  "младши експерт" в дирекция АКРРДС.
Виж тук
 

Допуснати и недопуснати кандидати в конкурса за младши експерт в дирекция АКРРДС

 Протокол № 1 от 15.02.2018 г. за допуснати и недопуснати кандидати в конкурса за младши експерт, дирекция "Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост" в Областна администрация Благоевград виж тук
 

Обявява конкурс за младши експерт в дирекция АКРРДС

 Областният управител обявява конкурс за длъжносттта младши експерт в дирекция "Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост" към Областна администрация Благоевград.
Обявление виж тук
 

Прекратяване на обявения конкурс за държавен служител на длъжностт "Сттарши експерт"

 Със Заповед ОА-ЧР-26 от 31.01.2018 г. областтният управител прекратява обявения със Заповед ОА-ЧР-427/11.12.2017 г. конкурс за назначаване на държавен служител  на длъжност "Старши експерт".  виж тук

 

Извлечение от протокол във връзка с проведен конкурс за длъжност "Старши експерт" в дирекция АКРРДС

 Извлечение от протокол от заседание на Комисията, назначена със Заповед ОА-ЧР-2 от 03.02.2018 г. във връзка с провеждане на конкурс за длъжността "Старши експерт" в дирекция "Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост", в Областна администрация Благоевград.
Извлечение от протокол - заседание на 19.01.2018 г.
 


Страница 1 от 2

Защита на личните данни