Република България
  • English (United Kingdom)
Начало От региона Меморандум за сътрудничество между област Благоевград и Източен планов регион, Република Македония

Меморандум за сътрудничество между област Благоевград и Източен планов регион, Република Македония

Днес, на 06.10.2015 г. , Областният  управител  на област Благоевград  Бисер Михайлов  и Драгица Здравева, ръководител на Център за развитие на Източен планов регион, Бивша Югославска Република Македония, подписаха Меморандум за сътрудничество, имайки предвид възможностите предоставени от Програмата на трансгранично сътрудничество и въз основа на общата стратегическа цел за устойчиво развитие в граничната зона в подкрепа на по-широките европейски усилия за сътрудничество и интеграция.
Двете страни се споразумяха  да създадат съвместна рамка за действие, която има за основна цел ефективна регионална политика за балансирано развитие чрез интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж. Продуктивното сътрудничество между двете институции, насочено към подобряването на качеството на живот на населението в трансграничния регион в културната, социална и икономическа област, ще се осъществява чрез подобрен обмен и управление на човешките ресурси, чрез обмен на информация, опит и идеи.
Ще се положат усилия за разработване на съвместни /интегрирани/ проектни предложения в областта на опазване на околната среда,  регионалното развитие, човешките ресурси, транспорта, оползотворяване на възможностите за устойчиво развитие на целия туристически отрасъл и др.
На срещата бяха обсъдени възможностите по Първа покана на Програмата Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България – Македония 2014 -2020 и проектно предложение „Модернизация и мерки за повишаване на енергийна ефективност в публични административни сгради“.