Република България
  • English (United Kingdom)
Начало От региона Конференция на тема „За здравето и правата на пациентите в ЕС“

Конференция на тема „За здравето и правата на пациентите в ЕС“

Областният управител Бисер Михайлов откри Конференция на тема „За здравето и правата на пациентите в ЕС“, организирана в рамките на стратегически проект „По-добри здравни грижи в българо-гръцката гранична зона“ (Be Health). Организатор на конференцията бе Регионална здравна инспекция – Благоевград, а основните теми, които се разгледаха касаят условията и реда за упражняване на правата на пациентите при трансгранично здравно обслужване и  хроничните инфекциозни заболявания и същността на проблема в световен мащаб.
Г-н Михайлов приветства тази важна инициатива, поради огромната нужда от качествено здравеопазване в световен и национален мащаб. От особено значение е да бъдат гарантирани правата на пациентите в Европейския съюз, а това зависи в голяма степен от  организацията и структурирането на здравното обслужване, усвояването на ресурсите и финансирането на системите.
Това са важни фактори за постигането на всички основни цели, определени в „Европа 2020 - Стратегия за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж“, в която се подчертава, че запазването на здравето и активността на хората за по-дълъг период има положителен ефект върху производителността и конкурентоспособността. Иновациите в здравеопазването спомагат за посрещане на предизвикателството, свързано с устойчивостта в сектора в контекста на демографските промени, като за постигането на „приобщаващ растеж“ е важно да се работи за намаляване на неравенствата по отношение на здравето.
„Здравето не е просто ценност сама за себе си — то е и фактор за растеж, и само население в добро здраве може да използва напълно своя икономически потенциал“, посочи г-н Михайлов и допълни, че държавите-членки на ЕС трябва да намерят точния баланс между осигуряването на достъп до висококачествени здравни услуги за всички и съобразяването с бюджетните ограничения.