Република България
  • English (United Kingdom)
Начало От региона Заседание на Областния съвет за развитие

Заседание на Областния съвет за развитие

Под председателството на областния управител Бисер Михайлов  се проведе днешното заседание на Областния съвет за развитие на област Благоевград. На срещата присъстваха представители на общините (кметове и председатели на общинските съвети) на територията на областта, представители на синдикати и неправителствени организации.
Заседанието започна с представения от г-жа Станка Михова,  главен експерт в Регионална дирекция „Социално подпомагане“ Благоевград, „Отчет за изпълнението на Областната стратегия за развитие на социалните услуги на област Благоевград“ 2011 – 2015 г., от който стана ясно, че на територията на областта към 31 декември 2015 г. са разкрити и функционират 46 социални услуги, като момента са завършени процедурите по закриване на домове за деца с умствена изостаналост и деца лишени от родителски грижи в село Петрово (община Сандански) и Якоруда. Същевременно са разкрити жилища от семеен тип в Благоевград, Банско, Симитли и Гоце Делчев. С актуализирането на Областната стратегия за развитие на социалните услуги на област Благоевград 2016 – 2020 г. ще бъдат разкрити нови социални услуги: центрове за хора с увреждания и лица пострадали от насилие в общините Благоевград, Гоце Делчев, Сандански, Якоруда и Белица.
Информация за състоянието на пазара на труда в област Благоевград и предстоящи промени в Закона за насърчаване на заетостта представи г-жа Станислава Поповска – директор на дирекция „Регионална служба по заетостта“ – Благоевград. Към 30 юни 2016г., безработицата за област Благоевград е 12,5% или 18 848 безработни лица , което е с 0,9 пункта по – малко от предходната година. Към този момент 4 920 са обявените свободни работни места на първичния пазар за областта, като в различните програми за заетост са включени 141 младежи.
Областният управител представи доклад за изпълнението на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради за област Благоевград, като поясни, че Националната програма за енергийна ефективност бележи изключителен успех в цялата страна и област Благоевград продължава да бъде сред най-дейните участници в програмата. Общините, в които се реализира Програмата са: Благоевград, Банско, Разлог, Петрич, Сатовча, Сандански, Кресна и Гоце Делчев. Общият брой на сключените договори между общините и сдруженията на собствениците за областта е 185, като 140 от тях са сключени в община Благоевград, 21 в община Гоце Делчев, 8 в Петрич, 7 в Сандански, 4 в Банско, Разлог и Сатовча с по 2 и Кресна с 1 сключен договор.
„Расте броят на изпратените искания за сключване на договори за целево финансиране към Българската Банка за развитие от областта, които са 186, с което се потвърждава успехът и одобрението на програмата сред населението“, допълни в изказването си г-н Михайлов.
Г-н Михайлов представи и информация за годишните доклади за наблюдение изпълнението на общинските планове за развитие 2014-2020 г., на общините в област Благоевград, като заяви, че Годишният доклад е основен метод за отчитане степента на реализация на заложените цели и приоритети в Общинските планове за развитие и постига максимална ефективност и ефикасност на стратегическото планиране, управление и ресурсното осигуряване на местното развитие на общините.