Република България
  • English (United Kingdom)
Начало Проекти Нов проект по ОПАК одобрен за финансиране

Нов проект по ОПАК одобрен за финансиране

Областна администрация Благоевград спечели нов проект по Приоритетна ос  ІІ „Управление на човешките ресурси“, подприоритет „Компетентна и ефективна администрация“ на ОПАК. Проектът „Надграждане на компетентността на администрацията и повишаване на квалификацията и професионализма на служителите от ОА Благоевград чрез целенасочени езикови обучения“ е с продължителност 9 месеца, а  договорът за безвъзмездна финансова помощ  на стойност 67 113,77лв. се сключи на 10 май 2014год.
Основните дейности по проекта - обучения по английски и гръцки език, са насочени към  необходимостта на служителите при реализирането на множеството партньорства в сферата на териториалното и траснгранично сътрудничество в района.  Резултатите от проектните дейности ще доведат до изпълнението на мерките заложени в основните национални и регионални стратегически документи, водещи до подобряване на административната ефективност, включително на регионално и местно ниво.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”