Република България
  • English (United Kingdom)
Начало Проекти Предстояща заключителна пресконференция за представяне на резултатите от проект по ОПАК

Предстояща заключителна пресконференция за представяне на резултатите от проект по ОПАК

  
Областна администрация Благоевград - бенефициент по Оперативна програма Административен капацитет (ОПАК) ще проведе заключителна пресконференция за представяне на резултатите по проект „Подобряване  на административния капацитет  на Областна администрация Благоевград чрез повишаване експертния потенциал на служителите за по-висока ефективност на публичните услуги“ по ОПАК.
Проектът е финансиран по договор за безвъзмездна финансова помощ с рег. № 13-22-15 от 10.01.2014 г. и се изпълнява по приоритетна ос: ІІ „Управление на човешките ресурси”, Подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация” на Оперативна програма „Административен капацитет” 2007 – 2013 г., Бюджетна линия BG051PO002/13/2.2-11.
На пресконференцията ще бъдат представени целите на проекта, реализираните дейности и постигнатите резултати от изпълнението на проекта и финансовия принос на ЕС и Правителството на РБ.
Пресконференцията ще се проведе на 17 септември 2014 г., (сряда) от 10.30 часа, в Заседателната зала на Областна администрация, ет. 1, пл. „Георги Измирлиев“ 9.
 
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”