Република България
  • English (United Kingdom)
Начало Проекти Служителите на областна администрация Благоевград – компетентни и мотивирани в услуга на гражданите

Служителите на областна администрация Благоевград – компетентни и мотивирани в услуга на гражданите

Четиридесет и трима служители на Областна администрация Благоевград преминаха специализирани курсове по ключови компетентности за повишаване качеството на обслужване. Квалификацията на служителите за компетентна и мотивирана администрация в услуга на гражданите се реализира по проект „Областна администрация Благоевград - Компетентна и мотивирана в услуга на гражданите”, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”.
На заключителна пресконференция ръководителят на проекта Ваня Чобанова представи резултатите от изпълнението на проекта и постигнатите цели.
Служители от администрацията преминаха специализирани обучения по ArchiCAD, AutoCAD, обучения в областта на строителството, обучения по ключови компетентности - мениджмънт и лидерство; формиране, управление и мотивиране на екипа; екипни роли; управление на времето; вземане на решения. „Необходимостта от изпълнението на този проект бе продиктувана от нарастващите изисквания на гражданите и бизнеса за по-ефективно и бързо административно обслужване. В резултат на обученията ние, колегите от Областна администрация Благоевград получихме и мотивация за европейско поведение”, обясни ръководителят на проекта Ваня Чобанова.
Проект „Областна администрация Благоевград - Компетентна и мотивирана в услуга на гражданите” е поредният, който Областна администрация Благоевград реализира с финансиране по Оперативна програма „Административен капацитет”. „Този проект реално надгради досега изпълнените проекти по ОПАК и в същото време е база за надграждане”, обобщи главният секретар на Областна администрация Дияна Атанасова.
Екипът от администрацията са категорични, че проведените общо 132 ефективни човекообучения за развитие на ключови компетентности, работа със софтуерни продукти и специализираните курсове са подобрили знанията и уменията за работа по стандарти за европейска администрация, а обученията, проведени в Института по публична администрация за делова комуникация и етикет, държавен протокол и церемониал, административна стилистика и обслужване са осигурили увереност и самочувствие на служителите в администрацията.
Проект „Областна администрация Благоевград - компетентна и мотивирана в услуга на гражданите”, на стойност 88 846.80 лв., е финансиран по договор №: ЦА 12-22-19/19.07.2013г. по Оперативна програма „Административен капацитет“ 2007-2013, Приоритетна ос: ІІ „Управление на човешките ресурси”, Подприоритет: 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация”, Бюджетна линия: BG051PO002/12/2.2-08.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”