Република България
  • English (United Kingdom)
Начало Проекти Работна среща по проект

Работна среща по проект

Днес, 12 юни 2012 г., в сградата на Областна администрация Благоевград се проведе работна среща във връзка с изпълнение на Договор №РР-15/13.02.2012 г. между Областна администрация Благоевград и ЕТ „Антон Михайлов“ с предмет създаване на действащ интернет сайт „Е-дискусия /форум/ по-модерно управление на човешките ресурси в администрацията от сферите на образованието и здравеопазването” и действащи подстраници към интернет страниците на 14-те общински администрации от Област Благоевград.
Целта на срещата бе да се представи степента на разработване на интернет страницата и да бъдат уточнени подробности относно публикуването й, съобразно предвидените срокове.
Разработването на интернет сайта е в рамките Дейност 10 на Проект „Повишаване ефективността на човешките ресурси в административните структури в сферата на образованието и здравеопазването”, Договор №10-21-8/26.05.2011 г. по схема за финансиране по приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси”, Подприоритет 2.1. „Модерно управление на човешките ресурси в държавната администрация” на Оперативна програма „Административен капацитет” 2007–2013 г., Бюджетна линия BG051PO002/10/2.1-04.
Сайтът ще съдържа информация за модерните методи на управление на човешките ресурси, форум за дискусии, мнения, препоръки и т.н. Ще осигури лесен и бърз достъп до информация за нови политики при управление на човешките ресурси в секторите образование и здравеопазване, ще съдейства за подобряване на координацията на общата политика между различните администрации, засили тяхното сътрудничество в областта на укрепване на човешкия ресурс  от сектори образование и здравеопазване.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”.