Република България
  • English (United Kingdom)
Начало Проекти Работна среща в Париж в изпълнение на проект по ОПАК

Работна среща в Париж в изпълнение на проект по ОПАК

В периода 02 – 06.04.2012 г. в град Париж, Република Франция се проведе работна бенчмаркетинг-среща в изпълнение на Дейност 8: „Организиране и провеждане на работна, бенчмаркинг-среща между служителите от звената по ЧР от РЗОК, РЦЗ, РИО, РИОКОЗ, ТП на НОИ от Р България и друга страна – членка на ЕС“ в рамките на Проект „Повишаване ефективността на човешките ресурси в административните структури в сферата на образованието и здравеопазването”, Договор №10-21-8/26.05.2011 г. по схема за финансиране по приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси”, Подприоритет 2.1. „Модерно управление на човешките ресурси в държавната администрация” на Оперативна програма „Административен капацитет” 2007–2013 г., Бюджетна линия BG051PO002/10/2.1-04.
В срещата взеха участие 6 служители по човешки ресурси от РЗОК, РЗИ, РИО, ТП на НОИ от Област с административен център Благоевград и Областна администрация Благоевград. Работно посещение се проведе в Национална школа по публична администрация /ENA/ с висши френски държавни служители, които запознаха българските си колеги с работата на френската държавна администрация по отношение процеса на управление на човешките ресурси в двата сектора на образование и здравеопазване.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”.