Република България
  • English (United Kingdom)
Начало От нас Работна среща по проектно предложение за превенция от наводнения се проведе в Серес, Република Гърция

Работна среща по проектно предложение за превенция от наводнения се проведе в Серес, Република Гърция

Областният управител Бисер Михайлов взе участие в работна среща на Съвместния комитет за наблюдение по Програмата за трансгранично сътрудничество „ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България 2014-2020 г.“, организирана от Съвместния технически секретариат на Програмата и Министерство на регионалното развитие и благоустройството, в град Серес, Република Гърция. 
Предмет на срещата между партньорите  бе предстоящото публикуване на покана за подаване на проектни предложения по Програмата и изпълнението на стратегически проект за прилагане на мерки за намаляване на риска от наводнения в трансграничния регион за постигане на устойчивост в условията на изменящия се климат в речните корита на реките Струма/Стримон, Места/Нестос, Марица/Еврос и езерото Керкини.   Партньори в проектното предложение по Програмата за трансгранично сътрудничество, Приоритетна ос 2: „Устойчив и приспособим към климата трансграничен регион, със специфична цел „Намаляване на риска от наводнения“ са Областна администрация Смолян, Областна администрация Благоевград, Областна администрация Кърджали, Областна администрация Хасково от българска страна и Регион Централна Македония, Регион Източна Македония – Тракия, Децентрализирана администрация на Македония – Тракия, като партньори от гръцка страна. 
Проектът ще бъде реализиран на територията на области, оценени като райони с висок потенциален риск от наводнения, одобрени като такива от Министерство на околната среда и водите, и ще съдържа дейности, свързани с инфраструктурни интервенции в трите речни басейна на реките от двете страни на границата. Тази стратегическа покана е възможност за областните управители да изпълняват своите законни ангажименти за защита на населението и инфраструктурата от вредното въздействие на водата, което е един от основните приоритети на проектното предложение.
Реализирането на проектното предложение ще осигури възможност за по-добра координация на съвместните тактически действия, с цел гарантиране на сигурността на всички граждани в трансграничния регион.  Областният управител Бисер Михайлов посочи, че ресурсите, предвидени в проектното предложение са изцяло ориентирани за изпълнение на инфраструктурните дейности за защита на населението от наводнения.