Република България
  • English (United Kingdom)
Начало От нас Областният управител Валери Сарандев откри Заседанието на Комисията по заетост

Областният управител Валери Сарандев откри Заседанието на Комисията по заетост

На 15 февруари 2017 г., на заседание на  Комисията по заетостта към Областният съвет за регионално развитие бе приет план-приема за учебната 2017/2018 г. в паралелките за професионална подготовка в професионалните гимназии и в профилираните гимназии, в средните и в обединените и в паралелките за профилирана подготовка в професионалните и в профилираните гимназии, в средните и в обединените училища на територията на областта. Началникът на Регионално управление на образованието – Ивайло Златанов  обясни, че  Училищата на територията на област - Благоевград, в които ще се осъществява държавен план-прием за учебната 2017/2018 г. по смисъла на Наредба №10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование са 56 разпределени по следния начин: професионални гимназии – 18; профилирани гимназии – 6; средни училища – 25 и основни училища, кандидати за обединени училища – 7. За учебната 2017/2018 г. след завършен седми клас (основно образование) са заявени 75 профилирани и 44 професионални паралелки, общо 119 паралелки. 
След завършен осми клас (основно образование)  за учебната 2017/2018 г. са заявени 18 профилирани паралелки, 14 непрофилирани паралелки и 40 професионални – дневна форма на обучение. Общо за областта са предложени  70 паралелки за прием на ученици след осми клас (основно образование) . Посоченият брой включва 1 паралелка за ученици със СОП по първа степен на професионална квалификация със срок на обучение две години (в ПГТЛП „Г. Делчев”, гр. Благоевград). Учениците от помощните училища в гр. Гоце Делчев и в с. Долно Драглище, общ. Разлог, които са предлагали обучение за ученици със СОП, след преобразуването им в центрове за специална образователна подкрепа ще обучават ученици в изнесени паралелки след седми и след осми клас, заявени съответно от НПГ „Димитър Талев“, гр. Гоце Делчев и ПГТХТ „Н. Стойчев“, гр. Разлог, за придобиване на първа степен на професионална квалификация. Общо 2 паралелки след завършен седми клас и 2 след завършен осми клас. Комисията одобри следните нови професии/специалности за учебната 2017/2018 г.: ОУ "Св. Паисий Хилендарски", с. Долно Осеново, общ. Симитли - професия  "Оператор на компютър", специалност “Текстообработване";  Професионална гимназия по механоелектротехника, гр. Петрич - професия „Техник на комуникационни системи“, специалност „Телекомуникационни системи“; Професионална гимназия по селско стопанство „П. К. Яворов“, гр. Гоце Делчев - професия „Техник на транспортна техника“, специалност „Електрически превозни средства“; Благоевградска професионална гимназия , гр. Благоевград, и Професионална техническа гимназия, гр. Сандански - професия „Машинен техник“,  специалност „Машини и системи с ЦПУ“; Професионална гимназия по туризъм и лека промишленост , гр. Благоевград - професия "Техник-технолог във хранително-вкусовата промишленост“, специалност "Производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия" и професия "Козметик", специалност "Козметика"; Земеделска професионална гимназия „Климент Тимирязев“, гр. Сандански -  професия „Изпълнител на термални процедури“, специалност „Извършване на термални процедури в балнеологични и други възстановителни центрове“; Професионална гимназия по транспорт, гр. Разлог – професия „Офис-мениджър“, специалност „Бизнес-администрация. 
Предложенията за държавен план-прием по профили,  професии и специалности за следващата учебна година са изготвени въз основа на направените предложения от директорите на училища, съгласувани са с кметове на общини, а за професии и специалности и с регионалните структури на работодателите. Направените предложения са съобразени с утвърдения от министъра на образованието списък на професиите за професионално образование и обучение. Направеният анализ на предложенията за прием на ученици след завършено основно образование (след седми и след осми клас) в профилираните и професионалните гимназии, в средните училища и обединените училища в определени общини на областта откроява липсата на обективен подход на педагогическите специалисти (директори и учители) при планирането на ежегодния прием на ученици.  Това несъмнено ще доведе до закриване от страна на Регионалното управление на образованието – Благоевград, на паралелки в различните етапи на класиране и записване на учениците. До края на месец март план-приемът за учебната 2017-2018 г. трябва да бъде одобрен от Министерството на образованието, младежта и науката. 
 

Защита на личните данни