Република България
  • English (United Kingdom)
Начало От нас Първа пресконференция по проект „Зелени сгради за общо зелено бъдеще – ГРИЙН“

Първа пресконференция по проект „Зелени сгради за общо зелено бъдеще – ГРИЙН“

Областният управител Валери Сарандев взе участие в първата пресконференция по проект „Зелени сгради за общо зелено бъдеще – ГРИЙН“, финансиран от по Първата покана на Програмата ИНТЕРРЕГ – ИПП България – Македония 2014-2020.
Пресконференцията се състоя на 28 февруари 2017 г. в гр. Кочани, Република Македония, като част от реализацията на дейностите по информация и публичност по проекта.
Проектът „Зелени сгради за общо зелено бъдеще“ с партньори Областна администрация Благоевград и Първи източен планов регион, БЮР Македония е с бюджет 398 839,77 евро и срок за изпълнение 24 месеца.
Проектът ще създаде по-добри условия за устойчиво енергийно планиране в трансграничния регион, чрез прилагане на мерки за постигане на висока енергийна ефективност на обществените сгради, чрез подобряване на информираността на населението и заинтересованите страни за ползите от мерките за енергийна ефективност, чрез усъвършенстване  на капацитета по отношение на управлението, свързано с климатичните промени, чрез насърчаване повишаването на енергийната ефективност, като средство за постигане на устойчиво развитие и подобряване на качеството на живот в трансграничния регион. Дейностите по проекта включват: изграждане на капацитет по отношение на климатичните промени; провеждане на кампания за повишаване информираността на широката общественост; повишаване на капацитета за изграждане на зелена инфраструктура; реализиране на строително-ремонти работи за повишаване на енергийната ефективност на административните сгради на Община Кочани и на Областна администрация Благоевград; провеждане на тематични семинари и информационни събития; разработване на Регионална стратегия за устойчиво енергийно планиране - Благоевград.
Проектът предвижда дългосрочен положителен ефект върху околната среда в трансграничния регион и подобряване на качеството на живот, включително качеството на въздуха.
Постиженията на проекта ще бъдат използвани при формирането и провеждането на устойчиви секторни политики с насоченост към опазване на околната среда, при бъдещото съвместно устойчиво стратегическо планиране в широко партньорство между екипите на партньорите по проекта, местните власти, университетите и неправителствените организации, както и при извеждането на конкретни мерки и бъдещи проекти за устойчива енергия в региона.
 
 

Защита на личните данни