Република България
  • English (United Kingdom)
Начало Профил на купувача
Профил на купувача

06-03-5-2015 Предварително обявление за обществена поръчка


Изходящ номер и дата на документа
Вид на документа
Предмет на поръчката:
Публикация в АОП
06-03-5/27.02.2015 г. 
Предварително обявление за обществена поръчка
1. Събирането, транспортирането, физикохимичното третиране и последващо обезвреждане на силно токсични химични вещества, смеси, киселини, основи и други опасни вещества и/или пестициди с цел предотвратяване на риска за населението, в резултат на неотговарящо на изискванията на нормативната уредба по околна среда съхранение на опасни химични вещества на територията на Област Благоевград.
2. Доставка на хартия, тонер и канцеларски материали за нуждите на Областна администрация Благоевград за 2015-2016г.
3. Осигуряване на сметопочистване, сметосъбиране, сметоизвозване, зимно почистване и поддържане на зелената система за 2016-2017г. в зоната на ГКПП Кулата, общ. Петрич, ГКПП Златарево, общ. Петрич, ГКПП Илинден, общ. Хаджидимово и ГКПП Станке Лисичково, общ. Благоевград.
4. Избор на изпълнител, който да извърши дейности по поддържане на проводимостта на речните легла на реките, извън урбанизираните територии в област Благоевград, представляващи: изсичане и премахване от определените участъци на реките на израсналите във водното течение дървета, дънери, храсти; премахване на паднали или с опасност от падане дървета; премахване на суха дървесна маса от определените участъци; изземване и/или пробутване на наносни отложения от съответните участъци; изработване на проекти и план - сметки на дейностите.
 

06-03-6-2015 Предварително обявление за обществена поръчка

Изходящ номер и дата на документа
Вид на документа
Предмет на поръчката
Публикация в АОП
06-03-6/27.02.2015 г. 
Предварително обявление за обществена поръчка
Дейности по ремонт и подмяна на улично осветление в района на трасетата на вход-изход на ГКПП-тата; ремонт на тоалетни; подмяна на врати на тоалетните в района на ГКПП-тата; ремонт на пилони на територията на ГКПП-тата; възстановяване на уличната маркировка и ремонт и техническо обслужване на агрегати на територията на ГКПП-тата.
 

Предложение във връзка с ОП чрез публична покана 06-03-3/2015

Предложение във връзка с публична покана с предмет „Осигуряване на сметопочистване, сметосъбиране, сметоизвозване, зимно почистване и поддържане на зелената система за 2015 г. в зоната на ГКПП Кулата общ. Петрич; ГКПП Златарево, общ. Петрич; ГКПП Илинден, общ. Хаджидимово и ГКПП Станке Лисичково, общ. Благоевград“  до класирания на второ място участник по обособени позиции № 1 и № 2  за сключване на договор:
Писмо № 06-03-4 от 16.02.2015 г.
 

Договор за изпълнение РК - 7/2015Номер на договора РК-7
Предмет на договора Поддържане на ГКПП Илинден, общ. Гоце Делчев
Дата на договора 19.02.2015 г.
Статус Предсрочно прекратен считано от 01.12.2015 г., на осн. чл. 16, т.3 и чл. 17 от Договора
процедура  към публикацията
Документи Договор РК-7/20.02.2015 г.
Уведомление за прекратяване № 06-03-21/26.11.2015 г.

Плащания  към плащания
 

Договор за изпълнение РК - 6/2015Номер на договора РК-6
Предмет на договора Поддържане на ГКПП Станке Лисичково, общ. Благоевград
Дата на договора 19.02.2015 г.
Статус Предсрочно прекратен считано от 01.12.2015 г., на осн. чл. 16, т.3 и чл. 17 от Договора
процедура  към публикацията
Документи Договор РК-6/19.02.2015 г.
Уведомление за прекратяване № 06-03-18/26.11.2015 г.
Плащания
1. 04.2015 г.
 


Страница 5 от 6