Република България
  • English (United Kingdom)
Пирин планина

Втори ден от откритото редовно заседание на Областния съвет за развитие

На заседанието на Областния съвет за развитие, което се провежда в град Банско на 11 и 12 май, областният управител Бисер Михайлов представи приоритетен  проект за област Благоевград, който да бъде включен за финансиране от Целенасочената инвестиционна програма -  извършването реконструкция и модернизация на ГКПП Станке Лисичково / МП Логодаж , което е важно от гледна точка на:
- Стратегическото си местоположение ГКПП Станке Лисичково / МП Логодаж, разположен на „Път ІІІ-106 “ на около 20 километра западно от Благоевград, на границата на Република България и Република Македония. Най-близкото кметство на Община Благоевград е с. Логодаж отстоящо на 10 км., източно от граничния пункт;
 - Улесняване на търговските потоци по транс-европейските транспортни коридори ГКПП Станке Лисичково – Гоце Делчев – ГКПП Илинден , ГКПП Станке Лисичково – Кулата, ГКПП Станке Лисичково – София – Видин и ГКПП Станке Лисичково – Калотина;
-  Намаляване на загубите за бизнеса от чакане при преминаване на границата, вследствие намаляване на времето за преминаване на търговските потоци;
-  Присъединяването на Република България към Шенгенското пространство;
- Подобряване условията на труд на служителите на контролно-пропускателния пункт;
- Облекчаване на пропускателния режим и едновременно с това възможност за по-ефективна работа на служителите;
-  и не на последно място – осигуряване на адекватна пропускателна възможност на граничния пункт към македонския пункт Ново село.
Продължение...
 

В Банско бе открито редовното заседание на Областния съвет за развитие

Днес, под ръководството на областния управител Бисер Михайлов, в град Банско се свика редовно заседание на Областния съвет за развитие . Заседанието бе открито в 13 ч. и ще протече при следния дневен ред:
1. Последващи оценки на Общинските планове за развитие 2007 – 2013
2. Възможности за общините в новите  Оперативни програми 2014 – 2020.
3. Предложения за стратегически проекти от общините в област Благоевград, които да бъдат включени към Целенасочената инвестиционна програма в изпълнение на Програмата на Правителството за стабилно развитие на Република България за периода 2014-2018 г.
Идеята на програмата са проекти, които не попадат в обсега на действащите оперативни програми, но са приоритетни, необходими и важни по своята същност за всяка отделна община.
4. Информация относно заседание на Регионалния съвет за развитие на Югозападен район на планиране, проведено на 23 април 2015г.
5. Областна стратегия за развитие на социалните услуги в област Благоевград 2016 – 2020
6. Разни
Също така, на този съвет ще бъде използвана и възможността да се подпише споразумение за комплексно административно обслужване между Областната администрация Благоевград и 14-те общини.
 

Финална пресконференция на Проект по ОПАК на Областна администрация Благоевград

Служители от Областна администрация Благоевград  участваха днес в заключителна  пресконференция за отчитане на резултатите от Проект „Надграждане на компетентността на администрацията и повишаване на квалификацията и професионализма на служителите от Областна администрация Благоевград чрез целенасочени езикови обучения“ . Проектът е  финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет“ и е на стойност 67 133 лв. Договорът за безвъзмездна финансова помощ  № А13-22-33/10.05.2014 г. е сключен на 10.05.2014 г. по схема за финансиране по приоритетна ос IІ. „Управление на човешките ресурси”, Подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация” на Оперативна програма „Административен капацитет” 2007 – 2013 г., бюджетна линия BG051PO002/13/2.2-13.
Продължение...
 

Експертна група за оценка и акредитация на професионално направление „Право“ в ЮЗУ

На 06 Март (петък) областният управител Бисер Михайлов присъства на работна среща с Експертна група за оценка и акредитация на професионално направление „Право“, която се проведе в сградата на Правно-историческия факултет на Югозападен университет „Неофит Рилски”. 
Областна администрация Благоевград има утвърдени взаимоотношения с Югозападния университет „Неофит Рилски“ и в частност катедрата по „Публичноправни науки и публичен мениджмънт“, която е дългогодишен и изключително ползотворен партньор.
На срещата присъстваха проф. д-р Габриела Белова – декан на правно-историческия факултет, представители на Националната агенция по оценяване и акредитация, преподаватели, студенти и гости.
 


Страница 20 от 21

Областен управител

Първа награда в конкурса на Фондация "Прозрачни регламенти"
 
 
 
 Национален туристически поход Козлодуй-Околчица, 27 май - 2 юни 2017 г.

Награда за 2015 г.

ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ БЛАГОЕВГРАД "НАЙ-ДОБРА АДМИНИСТРАЦИЯ" ЗА 2014 Г.
НАЦИОНАЛНА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА УЧЕНЕ НА ВЪЗРАСТНИ

ИНТЕГРИРАНА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА НА ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ 
 

Достъп до обществена информация


Достъп до обществена информация 

Анкета

Доволни ли сте от административното обслужване?