Република България
  • English (United Kingdom)
Пирин планина

Финална пресконференция на Проект по ОПАК на Областна администрация Благоевград

Служители от Областна администрация Благоевград  участваха днес в заключителна  пресконференция за отчитане на резултатите от Проект „Надграждане на компетентността на администрацията и повишаване на квалификацията и професионализма на служителите от Областна администрация Благоевград чрез целенасочени езикови обучения“ . Проектът е  финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет“ и е на стойност 67 133 лв. Договорът за безвъзмездна финансова помощ  № А13-22-33/10.05.2014 г. е сключен на 10.05.2014 г. по схема за финансиране по приоритетна ос IІ. „Управление на човешките ресурси”, Подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация” на Оперативна програма „Административен капацитет” 2007 – 2013 г., бюджетна линия BG051PO002/13/2.2-13.
Продължение...
 

Представяне на планове за младежка трудова заетост

Заместник областният управител Асим Адемов и председателят на Института за подготовка на служители в международни организации - Людмил Ковачев    представиха предварителния проект на Областен план за превенция и намаляване на младежката безработица 2016-2018 г., който съдържа комплексен инструментариум от методологии и матрици, които да позволят на българските общини и областни администрации самостоятелно да разработят свои местни планове за превенция и ограничаване на младежката безработица на съответната територия. Планът е изготвен от екипа на проект RePLAY (Областни планове за младежка трудова активност) с координатор Институтът за следдипломна квалификация към УНСС и партньори: Институт за подготовка на служители в международни организации, Конфедерацията на труда “Подкрепа“, Областна администрация Перник и Регионален инспекторат по образованието - Благоевград.
 Областите: Благоевград, Ловеч, Плевен, Хасково и Габрово са петте пилотни области, включени в проекта, който ще стартира през 2016 г.
Продължение...
 

Кръгла маса за развитие на социалната икономика и социалното предприемачество

Заместник областният управител Анна Бистричка откри днес Регионална кръгла маса на тема: „Социалната икономика и социалното предприемачество в България – възможности пред младите хора“, като отбележи, че темата на днешната кръгла маса покрива част от целите в Областната стратегия за развитие на социалните услуги като секторна политика в област Благоевград.
Целта на днешната дискусия е да се информират младите хора, бизнеса и местната власт за възможностите и условията за развитие на социалната икономика и социалното предприемачество през 2014-2020 г. и да се популяризират добрите практики на социалните предприятия от региона. На събитието се обсъдиха  мерки за подкрепа на предприемачеството по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. и ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. Особено внимание се обърна върху възможностите за реализация на младите хора в област Благоевград, като се представи опита на социални предприятия от региона.
В дискусията взеха участие представители на областната и общинска администрация на Благоевград, представители на МТСП и МОН, студенти и преподаватели, както и представители на синдикалните и работодателски организации от областта.
 

Експертна група за оценка и акредитация на професионално направление „Право“ в ЮЗУ

На 06 Март (петък) областният управител Бисер Михайлов присъства на работна среща с Експертна група за оценка и акредитация на професионално направление „Право“, която се проведе в сградата на Правно-историческия факултет на Югозападен университет „Неофит Рилски”. 
Областна администрация Благоевград има утвърдени взаимоотношения с Югозападния университет „Неофит Рилски“ и в частност катедрата по „Публичноправни науки и публичен мениджмънт“, която е дългогодишен и изключително ползотворен партньор.
На срещата присъстваха проф. д-р Габриела Белова – декан на правно-историческия факултет, представители на Националната агенция по оценяване и акредитация, преподаватели, студенти и гости.
 


Страница 20 от 21

Областен управител

Първа награда в конкурса на Фондация "Прозрачни регламенти"
 
 
 
 

Конкурс под патронажа и организацията на областния управител


Награда за 2015 г.

ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ БЛАГОЕВГРАД "НАЙ-ДОБРА АДМИНИСТРАЦИЯ" ЗА 2014 Г.
НАЦИОНАЛНА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА УЧЕНЕ НА ВЪЗРАСТНИ

ИНТЕГРИРАНА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА НА ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ 
 

Достъп до обществена информация


Достъп до обществена информация 

Анкета

Доволни ли сте от административното обслужване?