REPUBLIC OF BULGARIA

Regional administration Blagoevgrad

EnglishБългарски

 • 1 Инициатива за отбелязване 75 години от спасяването на българските евреи - Разлог
 • 2 Завърши изпълнение на проект по Програма ИНТЕРРЕГ ИПП България-Македония с пресконференция и откриване на реновираната сграда на администрацията
 • 3 Първо място сред областните администрации в престижната класация на Програма „Достъп до информация“
 • 4 Завърши въвеждането на Европейски модел „Обща рамка за оценка“ – CAF
 • 5 Областният управител на област Благоевград проведе работна среща с кметовете
 • 6 Първо заседание на Областния съвет за намаляване на риска от бедствия
 • 7 Втори етап от въвеждането на Европейския модел Обща рамка за оценка – CAF
 • 8 Областният управител проведе заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК
 • Инициатива за отбелязване 75 години от спасяването на българските евреи - Разлог

 • Завърши изпълнение на проект по Програма ИНТЕРРЕГ ИПП България-Македония с пресконференция и откриване на реновираната сграда на администрацията

  Областният управител Бисер Михайлов, министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова и Сухейл Фазлиу – министър на местното самоуправление на Република Македония откриха на реновираната сграда на Областна администрация Благоевград, финансирана от Програма за трангранично сътрудничество Interreg България-Македония.
  Read More
 • Първо място сред областните администрации в престижната класация на Програма „Достъп до информация“

  Администрацията ни е една от четирите администрации в страната, която е изпълнила всички критерии за публичност на информация по Закона за достъп до обществена информация и Закона за предотвратяване и установяване конфликт на интереси.Оценката на обществото в лицето на неправителствения сектор е изключително важна за нас и сме удовлетворени от това, че през 2018 година сме на първо място сред областните администрации в класацията на Програма „Достъп до информация“ (ПДИ). Програма „Достъп до информация“ е с повече от 20-годишен опит в проучването на нивото на публичността на администрациите и провеждане на кампании за подобряване състоянието на достъпа до информация.
  Read More
 • Завърши въвеждането на Европейски модел „Обща рамка за оценка“ – CAF

  Приключи важен етап от въвеждането на иновативна практика в администрацията. Работна група, определена със заповед на областния управител, достигна до консенсусни оценки по всички 28 подкритерии от Общата рамка за самооценка (CAF).Утвърдените от областния управител мерки са реалистични и насочени към повишаване на ефективността на администрацията и повишаване на организационната култура и работна среда. Областна администрация Благоевград пристъпва към изпълнение на мерките, като в плана за включени седем „бързи победи“, като целта е да бъдат реализирани в рамките на текущата календарна година.
  Read More
 • Областният управител на област Благоевград проведе работна среща с кметовете

  Областният управител област Благоевград Бисер Михайлов проведе днес работна среща с кметовете на общините (Банско, Гоце Делчев, Разлог, Петрич и Сандански), в които (където) ще се провеждат публични събития по повод 10 годишнината от членството на България в ЕС.

  Read More
 • Първо заседание на Областния съвет за намаляване на риска от бедствия

  Областният управител Бисер Михайлов назначи Областен съвет за намаляване на риска от бедствия в област Благоевград (ОСНРБ) със заповед № ОА-ОМП – 212/15.06.2017 г. Основна цел на Съвета е организиране и контролиране изпълнението на превантивни мерки за недопускането или намаляването на последиците от бедствия на територията на област Благоевград..

  Read More
 • Втори етап от въвеждането на Европейския модел Обща рамка за оценка – CAF

  В администрацията тече вторият етап от въвеждането на Европейски модел Обща рамка за оценка – CAF по проект на Института по публична администрация (ИПА).

  Read More
 • Областният управител проведе заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК

  На 21.02.2018 г. се проведе редовно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД - Благоевград, на което бяха приети годишен отчет за дейността на Асоциацията за 2017 г., отчет за изпълнение на бюджета за 2017 г. и бюджет на Асоциацията за 2018 г.
  Read More

bg presedencylogo

01au02ds03an04si05ld06py

pos

 • Достъп до обществена информация

  Достъпът до обществена информация е регламентиран в Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) и предоставяне на информация за повторно използванеСъгласно чл. 41 от Конституцията на Република България, всеки има право да търси, получава и разпространява информация, като осъществяването на това право не може да бъде насочено срещу правата и доброто име на другите граждани...

  Read More
 • Доволни ли сте от предоставената Ви информация в Центъра за административно обслужване и/или на интернет страницата на Областна администрация Благоевград?

  Участвайте в настоящата анкета, чиято цел е да се определи оценката на гражданите за качеството на обслужване, начинът на получаване на информация, времето за обслужване в ЦАО, възприемането на поведението на служителите.

  Read More
 • Защита на личните данни

  Ръководството на Областна администрация Благоевград се ангажира да спазва Общия регламент за защита на данните (Регламент (ЕС) 2016/679), прилагайки Политика за защита на личните данни. Ръководството гарантира необходимата степен на конфиденциалност, цялостност и достъпност до информационните активи, осигуряващи процесите на събиране и обработване на личните данни във връзка с дейностите по обработване.
  Read More
 • 1
 • 2
 • 3
img 1

Втори етап - Европейския модел Обща рамка за оценка – CAF Научи повече

img 2

Нов модел за управление на качеството - CAF Научи повече

img 3

„Най-прозрачна областна администрация“ за 2015 г. Научи повече

 

Награди

prozrachna oa

1 transparent2015

plaket2014

Областна администрация Благоевград

Областен обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията

anticorrw

СИГНАЛИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

 

Състав
на Областния обществен съвет за превенция и
Председател: Областен управител на Област с административен център Благоевград
Зам. председател: Заместник областен управител на област с административен център Благоевград
Секретар: Красимира Крумова-Иванова – старши експерт, дирекция АКРРДС

Членове на съвета:
1. РОСЕН ТАНУШЕВ, ДИРЕКТОР НА ОД НА МВР
2. Д-Р ИВАЙЛО ДИМИТРОВ, ДИРЕКТОР НА РЗОК БЛАГОЕВГРАД
3. ХРИСТО ГЕОРГИЕВ, ОКРЪЖЕН ПРОКУРОР, ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА
4. ИВАЙЛО ЗЛАТАНОВ, НАЧАЛНИК НА РЕГИОНАЛЕН ИНСПЕКТОРАТ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО
5. ЗДРАВКО БАКАЛОВ, ЗАВЕЖДАЩ ОКРЪЖЕН СЛЕДСТВЕН ОТДЕЛ КЪМ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА БЛАГОЕВГРАД
6. МАРИЯ ТОДОРОВА, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД БЛАГОЕВГРАД
7. КАТЯ БЕЛЬОВА, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОКРЪЖЕН СЪД БЛАГОЕВГРАД
8. РАДОСЛАВ ТАСКОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЛАГОЕВГРАД пл.
9. ЛЮБИЦА ТОМОВА, ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА СДРУЖЕНИЕТО НА ЮГОЗАПАДНИТЕ ОБЩИНИ
10. ЕЛИСАВЕТА КАМЕНИЧКА, ДИРЕКТОР НА РАДИО БЛАГОЕВГРАД
11. ДОЦ. Д-Р БОРИСЛАВ ЮРУКОВ, РЕКТОР НА ЮЗУ „НЕОФИТ РИЛСКИ” БЛАГОЕВГРАД
12. ИЛКО ВАНГЕЛОВ, ДИРЕКТОР СИГУРНОСТ АМЕРИКАНСКИ УНИВЕРСИТЕТ В БЪЛГАРИЯ
13. ВАЛЕРИ ЯКОВ, ДИРЕКТОР НА БНТ2 БЛАГОЕВГРАД
14. КАТЯ ЯНЧОВИЧИНА, ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП – ОФИС БЛАГОЕВГРАД
15. ДИМИТЪР ПЕШЕВ, ДЪРЖАВЕН ИНСПЕКТОР КОНПИ - ТБ БЛАГОЕВГРАД
16. ГЕОРГИ АЛЕКСАНДРОВ, НАЧАЛНИК НА МИТНИЦА ЮГОЗАПАДНА БЛАГОЕВГРАД
17. АНАСТАСИЯ ПАШОВА, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СДРУЖЕНИЕ БАЛКАНСКО ОБЩЕСТВО ЗА АВТОБИОГРАФИСТИКА И СОЦИАЛНО ОБЩУВАНЕ /БОАСО/
18. Д-Р МИХАИЛ КМЕТСКИ, ДИРЕКТОР НА РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ БЛАГОЕВГРАД

ПРАВИЛНИК И ЦЕЛИ

ПРАВИЛНИК ЗА ФУНКЦИИТЕ И ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНИЯ ООСППКpdf
Цели:
1. Изграждане на институционална и информационна антикорупционна среда.
2. Подобряване взаимодействието между институциите, неправителствения сектор и средствата за масово осведомяване за превенция и противодействие на корупцията.
3. Партньорство в сферата на обществения контрол върху дейността на администрацията и защита правата на гражданите.
4. Публичност на административно-управленските процеси.

 ДОКУМЕНТИ ПО ПРЕДСТОЯЩИ ЗАСЕДАНИЯ
Документи за предстоящото заседание на Областния обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията
на  21 септември 2017 г.
План за действие на ООСППК за 2017г. - проект
Доклад за дейността за 2016г.  

 ПРОТОКОЛИ ОТ ЗАСЕДАНИЯ
22 декември 2016 г. Протокол № 2/2016
3 юни 2016 г. - Протокол № 1/2016 г.
15 декември 2015 г. - Протокол № 2/2015г.
Изказване на Елеонора Николова - и.д. Директор на ЦППКОП на заседанието от 15.12.2015 г.

23 юни 2015 г. - Протокол № 1/2015 г.
26 февруари 2014 г. - Протокол №1/2014 г.
18 декември 2013 г. - Протокол №1 /2013 г.
15 март 2012 г. - Протокол №1 - 2012 г.

 
ГОДИШНИ ПЛАНОВЕ И ОТЧЕТИ
2016 г.
Анализ на резултатите от анкетно проучване в териториалните структури на територията на област Благоевград - 2016г.
Обобщен доклад на постъпилите сигнали за корупция в общините на територията на област Благоевград и териториалните звена на изпълнителната и съдебна власт за периода 2015-април 2016 г.
Обобщен доклад за постъпили сигнали за корупция в общините в област Благоевград и териториалните звена на изпълнителната и съдебна власт за 2015 г. до април 2016 г.
ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ  НА ОБЛАСТНИЯ ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА /ООСППК/ БЛАГОЕВГРАД ЗА 2016 ГОДИНА
2015 г.
Отчет за дейността на Областен обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията - Благоевград за периода 01.01.2015 – 31.12.2015 година
Въведени антикорупционни мерки в териториалните звена на изпълнителната власт - 2015 г.
Анализ на резултатите от анкетно проучване на територията на област Благоевград (1 май-31 май 2015 г.)
Презентация за представяне на резултатите от анкетно проучване на територията на област Благоевград за възприятието на корупцията в административното обслужване в общините на територията на област Благоевград (1 май-31 май 2015 г.)
2014 г.
Отчет за дейността на Областния обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията за 2014 г.
План за действие за превенция и противодействие на корупцията за 2015 г.
План за действие за превенция и противодействие на корупцията за 2014 г.
Отчет за изпълнение на Интегрираната стратегия за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност-2013 г.

ДЕЙНОСТ

1. Събира, обобщава и анализира информацията за най-често срещаните случаи и форми на корупционни прояви и условията, способстващи тяхното извършване, като предлага конкретни действия от страна на компетентните органи, съобразно нормативно установените им правомощия за превенция, ограничаване и управление на рисковете от злоупотреби и корупция.
2. Изготвя и разглежда предложения за прилагане на антикорупционни практики.
3. Разработва и предлага мерки за повишаване ефективността на борбата с корупцията, насочени към предотвратяване и ограничаване на потенциалните възможности за възникване на корупционни ситуации.
4. Събира, регистрира и препраща към институциите по правомощие сигнали и жалби за проява на корупцията
5. Осъществява координация и стимулира партньорското взаимодействие между държавните органи, органите на местното самоуправление и неправителствени организации за превенция и борба с корупцията.
6. Разработва ежегодно Областна план-програма за работа на Съвета в началото на всяка календарна година.
7. Информира обществеността за проблемите, предприетите мерки и резултатите от превантивната дейност и борбата с корупцията.
8. Изготвя становища до органите на законодателната, изпълнителната и съдебната власт с предложения за конкретни мерки и действия за повишаване ефективността на борбата с корупцията.
9. Осъществява обмена на добри практики с Обществени съвети от други региони.

Home Menu