Republic of Bulgaria
  • Български (България)
Home Legal Documents
Legal Documents
 

Regulations

Нормативни актове, регламентиращи дейността на Областния управител и областната администрация и нормативни документи, определящи правата на клиентите на административни услуги:


1. Конституция на Република България;
2. Административно процесуален кодекс;
3. Закон за администрацията;
4. Устройствен правилник на областните администрации;
5. Закон за административните нарушения и наказания;
6. Закон за държавната собственост;
7. Правилник за прилагане на Закона за държавната собственост;
8. Закон за достъп до обществена информация;
9. Закон за защита на личните данни;
10. Закон за защита срещу дискриминацията;
11. Закон за защита на класифицираната информация;
12. Закон за електронния документ и електронния подпис;
13. Кодекс за поведение на служителите в държавната администрацията;
14. Закон за защита на личните данни;
15. Закон за защита срещу дискриминацията;
16. Закон за защита на класифицираната информация;
17. Закон за електронния документ и електронния подпис;
18. Закон за ограничаване на административното регулиране и административния контрол на стопанската дейност.
19. Закон за отговорността на държавата за вреди, причинени на граждани.
20. Наредба за административното обслужване;
21. Закон за електронното управление и наредбите към него;
22. Закон за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица;
23. Наредба за прилагане на чл.4 от Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица;
24. Закон за обезщетяване на собственици на одържавени имоти;
25. Закон за подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления;
26. Закон за местните избори;
27. Закон за избиране на народни представители;
28. Закон за избиране на членове на на европейския парламент от Република България;
29. Закон за обществените поръчки;
30. Наредба за възлагане на малки обществени поръчки;
31. Закон за устройство на територията;
32. Закон за общинската собственост;
33. Закон за собствеността и ползуването на земеделските земи;
34. Правилник за прилагане на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи. 

Read more...
 

Ordinances

Ordinances