РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Благоевград

EnglishБългарски

За периода 1.07.2012 г. – 31.07.2012 г., при осъществяване на административен контрол върху актовете на общинските съвети, Областният управител на Област Благоевград  - Костадин Хаджигаев върна за ново обсъждане общо 9 решения и оспорва и отнася за отмяна пред Административен съд – Благоевград  - 7.
                Отнесени за отмяна пред Административен съд Благоевград са четири решения на Общински съвет – Разлог.
Поради липса на скица проект на имоти общинска собственост, за които дават съгласие за промяна в начина на трайно ползване и изтеклия 14 дневен срок за преразглеждане,   Областният управител оспорва Решение №101 и Решение №114 от Протокол №5/31.05.2012 г.
Отнесени за отмяна пред Административен съд Благоевград  са Решение №105 и Решение №106 от Протокол №5/31.05.2012 г.в частите, в които без основание и без доказателства за промяна на предназначението им, имоти публична общинска собственост да бъдат обявени за частна общинска собственост.
Областният управител оспорва пред Административен съд Благоевград  Решение №162 и Решение № 182 по Протокол №7/30.05.2012 г., в едно с потвърдителните Решение №184 и Решение №185 от Протокол №8/28.06.2012 г. на Общински съвет – Сандански. Първото се отнася за продажба на общински жилища, без да е извършена оценка от лицензиран оценител и липса на Акт за общинска собственост. С второто дават съгласие за учредяване право на строеж върху имот частна общинска собственост в с. Склаве, без предварително направена пазарна оценка, без да е описан имота, без правно основание за сделката, и предложението не е внесена от Кмета на общината, което е в противоречие със ЗМСМА.
На Общински съвет – Якоруда е отнесено за оспорване, в Административен съд Благоевград, Решение №85 от Протокол №5/8.06.2012 г., ведно с потвърдително Решение №101 от Протокол №9/06.07.2012 г., с което упълномощават Кмета на Якоруда да сключи договор за покупко-продажба на 6 от 9 сгради в землището на „Белмекен“, без да конкретизира кои /6 имота/ са обявени за продан, без актуална данъчна оценка и разминаване между данните описани в акта за собственост и представената скица.
Най- много /4/ са върнатите решения на Общински съвет – Сандански, които не е спазил процедурите за провеждане на публичен търг, за учредяване право на строеж върху имот – частна общинска собственост, промяна от публична в частна общинска собственост и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги.
Общински съвет – Сатовча ще преразглежда две свой решения за промяна на трайно ползване на имоти – публична общинска собственост, представляващи пасища с храсти и други селскостопански територии.
Едно Решение на Общински съвет – Благоевград, за прекратяване на съсобственост връща за преразглеждане, Областният управител.
И поради неяснота за публикуване на предложение на Комисията по бюджет и финанси, законност и обществен ред е върнато за преразглеждане Решение №51/18.06.2012 г. по Протокол №7 на Общински съвет – Белица.