Приложение VІ - Формат на докладите
Приложение VІІ - План за действие при аварии
Приложение VІІІ - Критерии за определяне на Инвестициите
Приложение ІХ - Дейности, включени в Задължителното ниво на инвестициите, изменено с допълнително споразумение № 1 от 09.10.2018 г.
Приложение Х - План за стопанисване, експлоатация и поддръжка на активите
Приложение ХІ - План за управление на човешките ресурси на оператора
Приложение ХІІ - Решения на Общото събрание на АВиК във връзка със сключването на договора