Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на вик системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги

Настоящият договор се сключи на 18.04.2016 г. между:
 
(1)                  „Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужванa от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр.Благоевград, ЕИК 176816886, представлявана от Бисер Михайлов, наричана по-долу „Асоциация по водоснабдяване и канализация” или „АВиК”;
(2)                  „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Благоевград- ЕИК: 811047831, представлявано от инж. Росица Димитрова, наричано по-долу „Оператор” или „ВиКО”