Покана за свикване на извънредно заседание на АВиК на 07 юли 2020 г.

Материали към дневния ред:

- Подробна инвестиционна програма на "ВиК" ЕООД - Благоевград за 2020 г. тук