РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Благоевград

EnglishБългарски

Провеждане на консултации при областния управители за определяне състава на РИК – Благоевград, за произвеждане на изборите за народни представители за Народно събрание на 4 април 2021 година

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
от Бисер Николов Михайлов – Областен управител на област Благоевград, относно провеждане на консултации за избор на членове на Районна избирателна комисия – Благоевград, във връзка с насрочените с Указ № 9 от 14.01.2021 г. (обн. ДВ, брой 5 от 19.01.2021 г.) на Президента на Република България избори за Народно събрание на 4 април 2021 година

Областният управител на област Благоевград, в изпълнение разпоредбата на чл.60, ал.1 от Изборния кодекс, насрочва консултации за избор на членове на Районна избирателна комисия – Благоевград за Първи район - Благоевградски с представители на парламентарно представените партии и коалиции и партиите и коалициите, които имат избрани с техните кандидатски листи членове на Европейския парламент от Република България, но не са парламентарно представени.
Консултациите ще се проведат на 03.02.2021 г. (сряда) от 10:30 часа в сградата на Областна администрация на област Благоевград, етаж 1 (Конферентна зала).
Настоящето съобщение да се обяви в Интернет страницата на Областна администрация на област Благоевград и да се постави на таблото за обявления на Областна администрация на област Благоевград.

БИСЕР МИХАЙЛОВ
Областен управител на област с
административен център Благоевград

 

Избори 2021 Menu

Избори 2021 Menu