Протокол № 2 от заседание на комисията за провеждане на конкурс за длъжността "Главен експерт", дирекция АКРРДС.