Протокол № 3 от 29.11.2018 г., от заседание на комисията за провеждане на конкурс за длъжността "Главен експерт" в АКРРДС