Съгласно разпоредбите на чл. 83 от Закона за горите, Изпълнителната агенция по горите към Министерството на земеделието и храните обявява Списък на имотите по чл. 83 от Закона за горите,
за които при инвентаризацията на ТП на Държавно горско стопанство "Гоце Делчев" е установено, че земеделските територии са придобили характеристика на гора по смисъла на Закона за горите. Списъкът на имотите е представен от "Агролеспроект" ЕООД, София.
Списък