РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Благоевград

EnglishБългарски

Отчети ДОИ

Състав и дейност

Епизоотична комисия за област с административен център Благоевград

Епизоотична комисия за област с административен център Благоевград е постоянно действаща комисия, която се създава на основание чл. 128 от Закона за ветеринаромедицинската дейност. Областният управител със заповед е определил поименния състав на комисията.

Състав на комисията

Председател: Бисер Михайлов - областен управител
Зам.-председател: д-р Атанас Григоров - началник отдел "Здравеопазване на животните"- ОДБХ - Благоевград
Секретар: Мартин Терзийски - главен експерт, дирекция АКРРДС

Членове:
1. Росен Танушев- директор на ОД на МВР - Благоевград
2. д-р Михаил Кметски - директор РЗИ - Благоевград
3. Георги Пармаков - директор на РД "ПБЗН" - Благоевград
4. Росен Алексиев - главен експерт "Биоразнообразие", РИОСВ Благоевград
5. инж. Керанка Петрова - главен експерт, Областна дирекция "Земеделие" - Благоевград
6. Иван Василев - председател на УС на "Ловно-рибаско дружество "Сокол 1911" - Благоевград
7. инж. Георги Гогушев - заместник-директор на РДГ - Благоевград
8. Иван Попов - началник на отдел "Рибарство и контрол" - Благоевград, Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури

Функции на комисията

Комисията организира:
 - своевременни превантивни, ограничителни, профилактични, лечебни, принудителни и други предвидени в закона мерки за недопускане възникването и разпространението на масови епизоотии на територията на областта;
 - бързо ограничаване и ликвидиране на условията, причинителите и преносителите на заболявания при евентуално възникване на заразни огнища;
 - съставя конкретни планове и определя мерки за ограничаване и ликвидиране на огнища на заразни болести по животните и опазване здравето на хората и животните;
 - на основание решенията на комисията, областният управител издава заповеди, които се изпращат до кметовете на общини и до службите, които участват в изпълнение на мерките.

Дейност

Протокол от 06.08.2020 г.

Протокол от 28.07.2020 г.

Протокол от 09.07.2020 г.

Протокол от 14.05.2020 г.

Протокол от 11.02.2020 г.

Протокол от 14.01.2020 г.

Протокол от 10.12.2019 г.

Протокол от 29.10.2019 г.

Протокол от 22.10.2019 г.

Протокол от 08.10.2019 г.

Протокол от 01.10.2019 г.

Протокол от 10.09.2019 г.

Протокол от 03.09.2019 г.

Заповед ОА-РР-546 от 10.07.2015 г. за предотвратяване на проникването и разпространението на нодуларен дерматит
Протокол на комисията от 9 юли 2015 г.

Комисия за работа с постъпили предложения и сигнали на граждани

Състав и дейност на Комисията за работа с постъпили предложения и сигнали на граждани, организации и омбудсмана, свързани с дейността на териториалните звена на министерствата и на другите административни структури

Председател: Заместник областен управител
Зам.-председател: Главен секретар
Секретар: София Костова -   старши юрисконсулт, дирекция АПОФУС
Членове:
Ася Велкова -  Директор на дирекция АПОФУС
инж. Стилияна Ерделска, директор на дирекция АКРРДС
Красимира Крумова - старши експерт, дирекция АКРРДС

Процедура при постъпили предложения и сигнали на граждани, организации и омбудсмана, свързани с дейността на териториалните звена на министерствата и на другите административни структури

Във връзка с чл. 7а от Устройствения правилник на областните администрации, приет с Постановление на Министерски съвет № 111 от 26 април 2011 г. Областният управител на област Благоевград създаде Комисия за работа с постъпили предложения и сигнали на граждани, организации и омбудсмана, свързани с дейността на териториалните звена на министерствата и на другите административни структури, които осъществяват административно обслужване, както и с дейността на органи и организации, предоставящи обществени услуги. Комисията ще осъществява своята дейност в съответствие с разпоредбите на глава осма от АПК, като:
   •  приема и анализира постъпилите предложения и сигнали;
  •  преценява основателността на предложението или сигнала, като при необходимост може да изисква от съответните административни структури и/или организации допълнителна информация;
  •  предлага на областния управител да сезира компетентните органи за постъпилото предложение или сигнал;
  •  информира подателя на предложението или сигнала за предприетите действия;
  •  следи за предприетите действия и за решението по предложението или сигнала;

Формата за подаване на сигнали и предложения може да бъде:

  •  Устна – на място в администрацията или на обявените телефони 073/ 82 70 11 и зелен телефон – 0800 11 073 за сигнали и предложения (безплатен за гражданите)
  •  Писмена:
1)   В Центъра за административно обслужване – на партера на Областна администрация Благоевград;
2)   по пощата на адрес - Благоевград, 2700, пл. „Георги Измирлиев” № 9;
3)   на електронна поща Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.;
4)   на факс на Областна администрация 073/ 88 14 21; 073/ 88 14 03;

Комисия за разглеждане на предложения за промени в републиканската и областната транспортни схеми

gerb s

Комисията

Комисията се създава на основание чл. 11, ал. 1 от Наредба № 2 за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси със заповед на областния управител. В Комисия за разглеждане на предложения за промени в републиканската и областната транспортна схема се обсъждат предложенията за промени в маршрутните разписания от областните схеми.

    РЕГИСТЪР - ОБЛАСТНА ТРАНСПОРТНА СХЕМА НА ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД  Вижте тук

Състав

Председател - областен управител
Заместник-председател - директор РД "Автомобилна администрация"
Секретар и протоколчик - експерт към Областна администрация Благоевград

Членове:
1. Представител на областно пътно управление
2. Представител на Изпълнителна агенция "Железопътна администрация" - София
3. Представител от всяка общинска администрация на територията на област Благоевград
4. Представители на браншови организации

Функции на комисията

- обсъжда предложенията на общините за промени в областната транспортна схема и ги предлага на Областния управител за утвърждаване;
- обсъжда предложенията на общините за промени в републиканската транспортна схема и ги предлага на Областния управител за съгласуване;
- координацията на маршрутните разписания в областната схема;
- осигурява възможност за връзки на разписанията от областната транспортна схема с разписанията на железопътния транспорт.
При разработването на републиканската и областните транспортни схеми се спазват принципите на равнопоставеност и реципрочност на курсовете от двата крайни пункта, освен ако едната от насрещните общини се отказва от това право.

Областният управител утвърждава областната транспортна схема.
Предложения за промени в маршрутните разписания на съществуващите линии от републиканската транспортна схема и откриване на нови линии се отправят от областния управител до министъра на транспорта и съобщенията.

Правила за работа на комисията

1. Заседанията на комисията се провеждат най-малко четири пъти годишно
2. Комисията разглежда предложения, регистрираните в деловодството на Областна администрация Благоевград най-късно 7 (седем) дни преди заседанието.
3. Изключение от т. 2, комисията може да разглежда предложения, внесени след срока, касаеши неотложни въпроси, включването на които в дневния ред става с решение на комисията.
4. Решенията на комисията се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите, имащи право на глас
5. Представителите на браншовите организации имат право на общо на един глас в комисията
6. За всяко заседание на комисията се съставя протокол, който се изпраща до всички от състава на комисията.
 
Процедури по дейността на Комисия за разглеждане на предложения за промени в републиканската и областната транспортни схеми

Утвърждаване на Областна транспортна схема разписания на междуобщински транспортни линии в областта     процедура
Съгласуване на маршрутни разписания от републиканската транспортна схема     процедура
Издаване на разрешение за възлагане на изпълнение на съществуваща линия от ТС без конкурс за срок не повече от 6 месеца     процедура
                  
Наредба № 2 от 15 март 2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси и леки автомобили     

Протоколи на комисията

Протокол № 50/15.12.2019 г.

Протокол № 49/16.11.2016 г.

Протокол № 48/02.09.2016 г.

Протокол № 47 / 28.06.2016 г.

Протокол № 46 / 11.05.2015 г.
Протокол № 45 / 26.03.2014 г.
Протокол № 44 / 02.12.2013 г.
Протокол № 43 / 13.09.2013 г.
Протокол № 42 / 30.01.2013 г.
Протокол № 41 / 08.06.2012 г.
Протокол № 40 / 04.06.2012 г.
Протокол № 39 / 22.02.2012 г.
Протокол № 38 / 14.11.2011 г.
Архив 2007-2011 г. тукpdf
Архив 2000-2007 г. тукzip

Комисия по заетост към Областния съвет за развитие

Комисията по заетост към Областния съвет за развитие е постоянно действащ орган, който подпомага областния управител при определяне, организиране и контролиране провеждането на държавната политика по насърчаване на заетостта и обучението на възрастни на регионално равнище и е създадена на основание чл.9. (2) от Закона за насърчаване на заетостта, чл.5 и чл.6 от Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта.
При осъществяване на дейността си Постоянната комисията по заетост се съобразява с приоритетите на областната стратегия за развитие и на регионалните и общинските планове за развитие, както и с приоритетите на националните стратегически документи и Националния план за действие по заетостта.
Правилник за устройството и дейността на Комисията по заетостта при ОСР
 
Състав:
Председател: Бисер Михайлов – Областен управител на област с административен център Благоевград
 
Зам.-председател: Заместник областен управител на област с административен център Благоевград
 
Секретар: Станислава Поповска – Директор Регионална служба по заетостта - Благоевград
 
Членове:
1. Миглена Бачева – главен експерт, дирекция АКРРДС при Областна администрация Благоевград
2. Директор на Регионална дирекция Социално подпомагане
3. Изпълнителен директор на СЮЗО
4. Председател на Търговско-промишлена палата - Благоевград
5. Представител на РИО на МОН
6. Председател на РС на КНСБ - Благоевград
7. Председател на КТ „Подкрепа“
8. Директор на Дирекция „Областна инспекция по труда” - Благоевград
9. Представител на Конфедерация на работодателите и индустриалците в България – Благоевград
10. Представител на Сдружение на сладкарите и хлебопроизводителите

 
Протоколи на комисията

 

2018 година

Протокол № 104 от 16.10.2018 г.

Протокол № 103 от 14.08.2018 г.
Протокол № 102 от 23.04.2018 г.
Протокол № 101 от 16.04.2018 г.
Протокол № 100 от 03.04.2018 г.
Протокол № 99 от 09.02.2018 г.

 

2017 година
Протокол № 98 от 18.04.2017 г.
Протокол № 97 от 12.04.2017 г.
Протокол № 96 от 28.03.2017 г.
Протокол № 95 от 21.03.2017 г.
Протокол № 94 от 15.02.2017 г.


2016 година
Протокол № 93 от 23.12.2016 г.
Протокол № 92 от 23.12.2016 г.
Протокол № 91 от 20.12.2016 г.
Протокол №90 от 26.09.2016 г.
Протокол № 89 от 16.09.2016 г.
Протокол № 88-2 от 13.06.2016 г.
Протокол № 88-1 от 08.06.2016 г.
Протокол № 87 от 27.01.2016 г.

2015 година
Протокол № 86 от 03.06.2015 г.
Протокол № 85 от 27.01.2015 г.

2014 година
Протокол № 84 от 29.10.2014 г.
Протокол № 83 от 03.04.2014 г.
Протокол № 82 от 28.01.2014 г.

2013 година
Протокол № 81 от 06.12.2013 г.
Протокол № 80 от 28.10.2013 г.
Протокол № 79 от 07.05.2013 г.
Протокол № 78 от 31.01.2013 г.

2012 година
Протокол № 77 от 10.12.2012 г.
Протокол № 76 от 04.10.2012 г.
Протокол № 75 от 27.01.2012 г.

Отчети ДОИ Menu

Лични данни

Отчети ДОИ Menu