Брой постъпили заявления

Брой заявления, по които е предоставен пълен достъп

Брой заявления, по които е отказано предоставяне на информация

Брой заявления, препратени по компетентност

Брой заявления, оставени без разглеждане

Брой декларирани откази от предоставяне на обществена информация

Уведомление на заявителя за липса на исканата обществена информация

5

3

1

1

0

0

0

 

Забележка: Заявлението, по което е отказано предоставянето на информация е налице предпоставката на чл. 37, ал. 1, т. 3 от ЗДОИ, при която исканата обществена информация е предоставена на заявителя през предходните 6 месеца.