Договор / Номер и дата на сключване
Предмет на договора
Изпълнител /доставчик
Размер на освободената гаранция за изпълнение / лв.
РК-4/19.02.2015
ГКПП Кулата
Иван Трендафилов ЕТ
480,20
РК-5/19.02.2015
ГКПП Златарево
Иван Трендафилов ЕТ
396,50
РК-6/19.02.2015
ГКПП Ст. Лисичково
Иван Трендафилов ЕТ
141,90
РК-7/19.02.2015
ГКПП Илинден
Пас трейд
193,60