00857-2017-0001  - преписка в АОП
Публично състезание с предмет: Изпълнение на инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) във връзка с изпълнение на проект: „Защита от наводнения“ по обособени позиции:
  • Обособена позиция №1 Възстановяване на праг №2 на р.Струма и десния насипен праг №3.
  • Обособена позиция №2 Изграждане на защитни съоръжения срещу наводнения по р. Струма преди гр.Симитли на км. 376+000 от Е – 79 при река Градевска, Участък от река Струма при подпорната стена на км. 377+000 след гр.Симитли, Участък от река Струма преди моста на Е - 79 при  км. 378+128 след гр.Симитли. и
  • Обособена позиция №3 Изграждане на защитни съоръжения срещу наводнения по р. Струма /преди моста на Е - 79 при отклонението за с.Крупник-500м., Участък от р.Струма преди моста на Е – 79 при Газстанцията на Булгаргаз ЕАД – 400 м.,р. Струма землище на с.Долно Церово, около жп моста. Участъ от река Струма преди град Симитли, над жп мост за мина Ораново, р.Струма, землище на с. Илинденци и с. Микрево около 500 м., река Струма землище на с. Българчево, около 500 м. Укрепване праг на р. Струма землище на с.Рибник, общ. Петрич/
 Документация:
  • Решение за откриване на процедура:pdf ; 
  • Обявление за обществена поръчка:pdf ;
  • Тръжната документация е на разположение ТУК

Протоколи на комисията, решение

    Решение № 1 от 20.02.2018 г. във връзка с публично състезание с предмет: Изпълнение на инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) във връзка с изпълнение на проект: „Защита от наводнения“ по обособени позиции виж тук
    Протокол № 3 от 14.02.2018 г. от работата на Комисията за разглеждане, оценка и класиране на получените оферти, назначена със Заповед № ОА-РР-16/23.01.2018 г. на областния управител виж тук;
    Протокол № 2 от 07.02.2018 г. от работата на Комисията за разглеждане, оценка и класиране на получените оферти, назначена със Заповед № ОА-РР-16/23.01.2018 г. на областния управител виж тук;
    Протокол № 1 от 25.01.2018 г. от работата на Комисията за разглеждане, оценка и класиране на получените оферти, назначена със Заповед № ОА-РР-16/23.01.2018 г. на областния управител виж тук;


Съобщение
 
Съобщение по чл. 57, ал. 3 от ППЗОП виж тук
Обявление за възложена поръчка 06-11-38(6)/11.04.2018 г. към публикацията в АОП
Договори:
Договор РК-14 от 3 април 2018 г. към публикацията
Договор РК-15 от 3 април 2018 г. към публикацията
Договор РК-16 от 3 април 2018 г. към публикацията

Изпълнение

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка Обособена позиция №1 тук