9072434 - преписка в АОП
Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет "Публичност, визуализация и изпълнение на дейности заложени в проект „Защита от наводнения“. Виж тук

Документация

Документация за участие - сканирана pdf изтегли

Документация за участие - doc формат word изтегли

Отговори на отправени въпроси

Отговор на отправени въпроси по процедурата, рагистрация с вх. № 06-11-2(1)/25.01.2018 г. виж отговор (изх. № 06-11-2(3)/25.01.2018 г. pdf

Протокол на комисията за разглеждане оценяване и класиране на оферти виж тук
Доклад на директор на дирекция АКРРДС и писмо № 30-00-13(5) "Ди Ем Ай Дивелопмънт" ЕООД за отказ от сключване на договор. виж тук pdf
Договор РР-11 от 30 март 2018 г. към публикацията